Státní firmy • 2015

Povodí Ohře, státní podnik

IČO 70889988

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Vyjádření zadavatele

 

 

Stanovisko veřejného zadavatel Povodí Ohře, státní podnik k průběžnému výsledku „zIndexu“ a jeho hodnotící metodice je přiloženo.

S pozdravem <br/> <br/> <br/> Ing. Miroslav Beržinský<br/> vedoucí odboru obchodní přípravy investic<br/> __________________________________________________<br/> Povodí Ohře, státní podnik<br/> Bezručova 4219, 430 03 Chomutov<br/> tel. : +420 474 636 273<br/> mobil: +420 602 103 552<br/> e-mail : berzinsky@poh.cz<br/> http://www.poh.cz/

 

Vyjádření zIndexu

Poskytujeme komentář k jednotlivým bodům vyjádření:

1) Kvalita dat na Profilu - v souladu s metodikou jsou kontrolovány pouze zakázky poskytované profilem při dotazu na datum 1.1.2013 a pozdější. Starší zakázky se do hodnocení mohou nedopatřením dostat, tvoří však jen velmi malou část hodnoceného vzorku. Připomínku ohledně starších zakázek tak nelze považovat za relevantní.

2) Kvalita dat ve Věstníku - oceníme prověří-li zadavatel uvedené skutečnosti, aby se v budoucnu mohl případných nedostatků vyvarovat. Doporučujeme před kontrolou projít často kladené dotazy ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq )

3) Soutěžní řízení - je podstatné si uvědomit, že ukazatel porovnává četnost takových řízení napříč zadavateli. Určitá míra JŘBU (typicky víceprací) je přirozená pro každého zadavatele. Ukazatel nicméně shledává, že v případě Povodí Ohře je toto řízení používáno velmi často, což může značit např špatnou přípravu projektů vedoucí k častější potřebě víceprací.

Důvod pro JŘBU je standardně uvádět v rámci povinné přílohy D2 formulářů pro uveřejnění ve Věstníku.

4) Konzistentní jednání - hlavním důvodem negativního hodnocení je zde "neuveřejnění oznámení o zakázce", nikoliv četné změny či rušení - které jsou relativně v normě. Častým důvodem zde je administrativní chyba - uvedení odlišného evidenčního čísla v Oznámení o zadání zakázky. V případě zájmu o detailní seznam prosíme o požadavek formou poskytnutého kontatkního emailu.

5) Počet nabídek - JŘBU jsou zahrnována plošně u všech zadavatelů, nejedná se tedy o jakkoliv diskriminující ukazatel vůči Povodí Ohře. Důvodem je, že často i v JŘBU zadavatelé dosahují určité míry soutěže, což jim je nutno příčíst k dobru. Se názorem, že zadavatel nemůže ovlivnit počet nabídek nesouhlasíme (spolu s manuály dobré praxe, které doporučují řadu nástrojů, jak konukrenci efektivně podpořit - viz http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=dobra_praxe_a_literatura)

Doufáme, že komentář napomůže k lepšímu chápání provedeného hodnocení a jeho snazšího použití jako zpětné vazby.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodatečné stavební práce – HC Nechranice, TG 1 a TG 2 – generální oprava; HCN – modernizace ŘS; Hc Nechranice – oprava RU I a RU II
Výstavba hydroelektráren
1
Ø3 v odvětví
HC Nechranice, TG 1 a TG 2 - generální oprava
Výstavba hydroelektráren
3
Ø3 v odvětví
Dodatečné stavební práce - Rekonstrukce skluzu VD Chřibská
Regulace řek a ochrana před povodněmi
1
Ø7 v odvětví
MVE skluz Jirkov - rekonstrukce
Výstavba elektráren a tepláren
2
Ø3 v odvětví
MVE EK - rekonstrukce
Výstavba elektráren a tepláren
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strojírny Brno, a.s.
11 173 351 386
Nowastav akciová společnost
30 156 346 750
Az Sanace a.s.
14 70 860 021
Navimor - Invest S.a., odštěpný závod Praha
10 64 344 716
Trans-region-stav s.r.o.
18 46 569 301
Ostatní dodavatelé 111 394 324 169

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (3 z 22)
Necenová soutěž 0% (0 z 22)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 22)
Elektronická aukce 0% (0 z 22)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 933 449 164
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 626 638 836
Nákupy celkem 1 560 088 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

39%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

39%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 42%
Zrušené zakázky 18%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,02

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (2 z 194)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (45 z 194)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 194)
Chybné IČO dodavatele 24% (47 z 194)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 194)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 194)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (1 z 194)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (35 z 194)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

35%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 47% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,02 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 194)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 194)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 194)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 194)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 194)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (13 z 194)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (53 z 194)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.