Městské části • 2018

Městská část Brno-střed

IČO 44992785

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Konkurence je nedostatečná.

Vyjádření zadavatele

K analýze bychom chtěli uvést, že máme za to, že ji nelze považovat za zcela objektivní, jelikož plně nereflektuje situaci na trhu. Množství nabídek je třeba posuzovat zejména s ohledem na to, v jakém stavu se nachází dané odvětví. Například stavebnictví se potkává s nedostatkem některých materiálů a též s nedostatkem pracovních sil. Počet nabídek podávaných dodavateli v rámci jednotlivých výběrových řízení odpovídá aktuální situaci na trhu a dále též specifičnosti některých veřejných zakázek.

K hodnocení množství zakázek dle objemu je důležité doplnit, že uvedená data jsou nevypovídající. Např. v případě společnosti AGO-TOP, s.r.o. by se mohlo jevit, že tato je dodavatelem velkého množství zakázek, nicméně skutečně je dodavatelem pouze v jedné zakázce soutěžené v otevřeném řízení s velkým předmětem plnění.

Některé uvedené zakázky jsou velmi specifické. Specifičnost např. veřejných zakázek souvisejících s úklidem lokality historické jádro a lokality přednádražního prostoru spočívá ve využití nestandardních technologií čištění a dále ve vzájemné provázanosti úklidů těchto dvou na sebe navazujících lokalit. I s přehlédnutím k tomuto faktu dodavatel (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.), který na základě smlouvy z r. 2014 zabezpečuje čištění lokality historické jádro, následně uspěl i ve výběrovém řízení na čištění přednádražního prostoru a od 1. 10. 2017 jej udržuje na základě samostatné smlouvy uzavřené s MČ Brno-střed. Aplikace jednacího řízení bez uveřejnění v roce 2016 byla v případě úklidu tzv. přednádražního prostoru zvolena jako rychlé řešení reagující i na tehdy zhoršenou hygienickou situaci související s epidemií hepatitidy s tím, že následně bylo vypsáno transparentní otevřené zadávací řízení a smlouva vzešlá z JŘBU byla dohodou ukončena ke dni uzavření smlouvy nové.

Závěrem bychom rádi uvedli, že žádné z uvedených zakázek nebyly předmětem šetření ÚOHS.

Vyjádření zIndexu

Děkujeme za stanovisko, k uvedeným připomínkám:

  1. Počet nabídek - je pravdou, že sektor stavebnictví je v útlumu, což ostatně dokládá naše nedávná studie . Stejným podmínkám jsou však vystaveni všichni porovnávaná zadavatelé, tedy to nic nemění na objektivitě hodnocení.
  2. U společnosti AGO-TOP, s.r.o. je jasně uvedeno, že získala pouze jednu zakázku.
  3. Vysvětlení JŘBU kritickou hygienickou situací považujeme za zcela korektní. Vzhledem k uvedenému je však relevantní otázka - bylo-li plnění předčasně ukončeno a nahrazeno smlouvou jinou, kolik z uvedených 40 mil. Kč tedy bylo čerpáno a za jaké období? Na profilu zadavatele informace o plněníke dnešnímu dni není uvedena: https://zakazky.brno-stred.cz/contract_display_1058.html
  4. ÚOHS skutečně v zkoumaném období jednu zakázku přezkoumával, viz toto rozhodnutí: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12817.html . Nicméně neshledal pochybení a zIndex proto nehodnotí MČ negativně.


za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

18%
průměr 42%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2 96 674 784
AGO-TOP, s.r.o.
1 40 731 798
Ing. arch. Michal Kristen, autorizovaný architekt
1 29 680 000
IMOS Brno, a.s.
1 25 879 911
KOMFORT, a.s.
1 25 749 807
Ostatní dodavatelé 11 76 580 455

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 36% (5 z 14)
Necenová soutěž 29% (4 z 14)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 14)
Elektronická aukce 0% (0 z 14)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

55%
průměr 88%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,07

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 16% (3 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 19)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 73% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,93 (Průměrný počet chyb na zakázku)