Státní správa • 2015

Česká správa sociálního zabezpečení

IČO 00006963

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Vyjádření zIndexu

Dobrý den,
dovoluji si poskytnout vysvětlení k dílčím nepřesnostem Vašeho stanoviska (číslováno podle Vašich bodů)

2) Jak je uvedeno v předmluvě k samotnému hodnocení (často kladená otázka č.1 - http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq ), hodnocení zindex nerozporuje zákonnost postupů zadavatele, ale jejich soulad s dobrou praxí. Je tedy například v pořádku nakupovat vše skrze zakázky malého rozsahu nebo na základě zákonných výjimek, nicméně za dobrou praxi to obecně považovat nelze. Hodnocené zadavatele jsme vyzvali, aby objasnili jak byla utracena částka jdoucí mimo veřejné zakázky (a proč o ni nemohlo být soutěženo) – takovéto objasnění bychom považovali za dostačující.

3.1) Absence metodiky výpočtu: U každého kritéria je ikona „i“ vedoucí přímo na jeho popis, v tomto konkrétním případě vedoucí sem: http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=kvalita_dat_ve_vestniku.

3.2) Nezveřejňování ceny: Jak praví název ukazatele, jedná se skutečně o uveřejňování ve Věstníku, nikoliv na profilu. Nejčastější příčiny tohoto typu chyby viz často kladené dotazy 5 a 6 (http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq ). Za chybu Chyba je v považováno i neuveřejnění předpokládané hodnoty ve formuláři oznámení o zadání zakázky, které je metodikou uveřejnění ve Věstníku požadováno.

3.3) Neuveřejnění průběžného plnění na profilu: V souladu s vyhláškou 133/2012 Sb. je zadavatel povinnen v březnu každého roku zveřejnit na profilu výši plnění i u probíhajících zakázek.

3.4) Dostupnost údajů v přiložených dokumentech (tedy pouze v nestrukturované formě): Kontrolujeme data v strojovém rozhraní profilu (kde mají povinně být), nikoliv v přiložených dokumentech.

Chápeme, že některá pochybení se mohou jevit jako marginální, nicméně jsou reálná a znemožňují hlubší systematickou kontrolu. Proto jsou hodnocena negativně, byť sama o sobě nijak závažná nejsou. Zejména praxe zveřejňování na profilech je špatná napříč všemi zadavateli, berte prosíme naše hodnocení spíše jako zpětnou vazbu a impulz pro lepší budoucí zveřejňování.

4) Konzistentní jednání: Jedná se typicky o nesprávné provázání oznámení o zakázce s oznámení o zadání zakázky, případně jednoduše neinformování o zrušení zakázky. Jedná se např. o zakázku Obměna doménových řadičů, kde pod evidenčním číslem 212982 bylo ve Věstníku uveřejněno pouze oznámení o zakázce.
Dále viz odpověď k prvnímu bodu. Nepovažujeme takové jednání za odporující zákonu, vvysoká četnost takto rušených zakázek je dle našeho názoru pochybením zadavatele ve smyslu nedostatečné přípravy veřejných zakázek ve smyslu průzkumu trhu, nevhodné specifikace kvalifikačních kritérií či předmětu zakázky, vedoucí právě k nedostatku úplných a správných nabídek.

5) Omlouváme se, metodika je na stránkách už přes půl roku, jen byl dočasně nefunkční tento odkaz. Děkujeme za upozornění. Popsané chyby jsou nicméně platné. Např u první uvedené veřejné zakázky 347915 není uvedeno její evidenční číslo, nelze ji proto spolehlivě spárovat. To platí i pro všechny následujcí.

6) Počet nabídek - Zcela souhlasíme, že nutně nemusí být pochybení na straně zadavatele. Z toho důvodu má na stránce hodnocení možnost se k němu vyjádřit a u konkrétních případů uvést, proč je naše kvantitativní hodnocení nepřesné a v čem spočívají důvody nízké konkurence v jeho případě. Taková vysvětlení podporujeme – naše hodnocení měří všechny zadavatele stejně, pokud se nějaký ocitne v situaci, kterou nemohl objektivně ovlivnit – pak považujeme za vhodné toto krátce vysvětlit právě formou stanoviska pod kvantitativním hodnocením.

7) Využívání nástrojů podporujících soutěž - Rozumíme, jedná se toliko o problém dostupnosti dat – z údajů ve věstníku nelze odlišit lhůtu pro podání nabídek v užším řízení, proto nemůže být hodnocena. Za používání nadstanradních lhůt je jinak ČSSZ zindexem patřičně pozitivně ohodnocena. U dělení na části byla odhalena chyba, ještě před zveřejněním hodnocení byla opravena. Děkujeme za upozornění.

8) Hodnocení dodavatelů - Argument plně přijímáme, ukazatel není zpětnou vazbou, která by měla být zohledněnav rámci aplikace ZVZ (i když např. uveřejňování výsledků např. podle našeho názoru požadovat lze, s ohledem na ověřování splnění kvalifikačních kritérií), ale spíše auditu či prevence střetu zájmů.

9) Připomínka prověřena, zohledněna ještě před zveřejněním hodnocení. Děkujeme za upozornění a omlouváme se.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Poskytnutí služby pro zajištění provozu CVS
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
1
Ø2 v odvětví
Nákup tiskových zařízení včetně souvisejících servisních služeb
Periferní vybavení
7
Ø3 v odvětví
Uzavření rámcové smlouvy na nákup PC a monitorů
Počítače
3
Ø3 v odvětví
Uzavření rámcové smlouvy na nákup aktivních prvků a rozšiřujících modulů
Servery
3
Ø2 v odvětví
Změna dosavadního způsobu licencování a podpory produktů IBM s návrhem na aplikaci programu ISLO
Programování balíkových produktů programového vybavení
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
11 392 219 838
Atos It Solutions and Services, s.r.o.
14 331 708 540
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
3 247 639 957
Janus, spol. s r.o. v likvidaci
1 193 974 531
Dell Computer , spol. s r. o.
1 190 000 000
Ostatní dodavatelé 88 1 286 847 007

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 37% (16 z 43)
Necenová soutěž 23% (10 z 43)
Dělení zakázky na části 5% (2 z 43)
Elektronická aukce 0% (0 z 43)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 650 493 559
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 719 733 124
Nákupy celkem 6 370 226 684

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

11%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Poskytnutí služby pro zajištění provozu CVS
Jediný dodavatel (právní důvody)
235 399 957
Změna dosavadního způsobu licencování a podpory produktů IBM s návrhem na aplikaci programu ISLO
Jediný dodavatel (právní důvody)
108 500 004
Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb s IBM č. CHG044N
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
72 000 000
Rozšíření datového úložiště pro Projekt 159
Jediný dodavatel (právní důvody)
59 051 688
Změna způsobu provozování ekonomického informačního systému EKIS a jeho rozšíření o evidenci údajů
Jediný dodavatel (právní důvody)
49 192 960

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,62

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

44%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 122)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 69% (84 z 122)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 122)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 122)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 122)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 122)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 7% (8 z 122)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (15 z 122)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 122)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 122)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 122)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 122)
Insolvence dodavatele 1% (1 z 122)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 122)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (13 z 122)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.