Kraje • 2016

Kraj Vysočina

IČO 70890749

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

Vyjádření zadavatele

Kraj Vysočina cítí jako nutnost reagovat na výsledky Hodnocení zakázek krajů zveřejněného na http://www.zindex.cz/. Vedení Kraje Vysočina trvá a je schopno na veřejně přístupných materiálech deklarovat plnění všech zákonných povinností, které mu ukládají obecně závazné právní předpisy, proto ho výsledek hodnocení značně překvapil.

 Při bližší analýze dat, ze kterých hodnocení vycházelo, bylo zjištěno, že autoři si účelově vybrali pouze zdroje dat, které nic nevypovídají o plnění sledovaných zákonných povinností a ze zdrojů hodnocení záměrně zcela vyřadili zdroje dat, které jsou pro plnění zákonných povinností přímo vyhrazené (profil zadavatele). Tyto zdroje tudíž nemají statut zákonného zdroje informací.

Dále byly sledovány parametry, které jsou tak, jak byly použity, pro hodnocení správnosti postupu zadavatele zcela irelevantní (např. počet uchazečů, kteří podali nabídku v otevřených nadlimitních zadávacích řízeních – jde o objektivní skutečnost, kterou zadavatel není schopen nijak ovlivnit, naopak, pokud by ji ovlivňoval, postupovat by diskriminačně a netransparentně).   

 Jako ukázku nekvalitní práce tohoto výzkumu, který je podle informací ze  zdrojových www zpracováván pod hlavičku Univerzity Karlovy, uvádíme jednu vytýkanou chybu:  

U veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel je ve „výzkumu“ týmu Univerzity Karlovy uvedeno jako chyba „Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny“, v detailu chyby je ale uvedený odkaz na profil zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_1844.html, což je ale odkaz veřejné zakázky Dodávka zemního plynu (maloodběr)  a u této zakázky jsou vítězné a předpokládané ceny zveřejněny. Veřejná zakázka Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel je zveřejněna na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_2152.html, kde je počet nabídek jasně patrný a předpokládaná i vítězná cena je zveřejněna.

 Výsledky proto považujeme za absolutně irelevantní, účelové a celé hodnocení za velmi neodborně zpracované.  Je nám velice líto, že pod takto nekvalitně a s chybami zpracovanou analýzou figuruje mimo jiné i jméno instituce, která je obecně velice uznávanou a váženou odbornou autoritou.

Vyjádření zIndexu

K reakci kraje Vysočina:

úvodem podotýkáme, že kraj obdržel výsledky spolu s žádostí o připomínky s předstihem před publikací. Na rozdíl od řady ostatních krajů tuto možnost před uveřejněním nevyužil. Ke konkrétním připomínkám:

1) Hodnocení vychází z dat ve Věstníku veřejných zakázek, který je jediným uceleným zdrojem dat o veřejných zakázkách v ČR. Tvrzení kraje, že Věstník nemá statut zákonného zdroje informací považujeme za chybné a odrážející překvapivou neznalost zákona. (Věstník je zaveden v § 17 zákona 137/2006 Sb., a povinnosti na uveřejňování v něm jsou široce odkazovány napříč celým zákonem - příkladmo § 83, § 84, § 146)

2) Kraj považuje počet nabídek v zakázce za irelevantní skutečnost, kterou nemá možnost ovlivnit. Odkazujeme v tomto na odpovědi na často kladené dotazy 1 a 3, které kraji byly zaslány s předstihem spolu s předběžnými výsledky. Ve zkratce: zadavatel samozřejmě míru konkurence v zakázce možnost ovlivnit má, zejména nastavením kvalifikačních kritérií a specifikací zakázky. Dobrou praxí s ohledem na princip hospodárnosti je navíc provádění průzkumu trhu s cílem zvolit vhodné parametry zakázky vedoucí k přiměřené soutěži.

3) Ve věci zakázky Mobilního pracoviště: Jak bylo uvedeno v bodě 1, hodnocení vychází z Věstníku veřejných zakázek, kam zadavatel má povinnost uveřejnit mimo jiné cenu. Tato povinnost plyne z § 146 zákona o veřejných zakázkách, resp. z pravidel pro uveřejňování ve Věstníku. Zadavatel tuto povinnost porušil a je podle toho negativně hodnocen. Nadto dle našeho názoru tím samým krokem porušil i elementární zásadu transparetnosti stanovenou § 6 téhož zákona. Konečně uveřejněný odkaz nevede na profil ale na server VsechnyZakazky.cz, následně do Věstníku, i v tomto se kraj zřejmě mýlí.

Namísto obvinění z účelových spiknutí bychom ze strany kraje ocenili přiznání nedostatků (které nejsou až tak závažné) a snahu o lepší hodnocení v příštím období. Hodnocení provádíme prakticky stejnou metodikou už čtyři roky, realizovali jsme s ní hodnocení měst, státní správy nebo nemocnic. Jedná se o precizní matematický výpočet, který nemůžeme zásadně ovlivnit, ani kdybychom chtěli. Tvrzení o účelovém zpracování hodnocení tedy odmítáme jako nejen neopodstatněné, ale i reálně nemožné.

za tým zindex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 v odvětví
Stavby - 04, komunikace
Stavební úpravy pro komunikace
12
Ø5 v odvětví
„II/405 Příseka - obchvat“
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 v odvětví
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Pojištění
3
Ø2 v odvětví
II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Stavební úpravy pro komunikace
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

93%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Colas Cz, a.s.
27 480 583 329
Eurovia Cs, a.s.
11 267 605 137
M - Silnice a.s.
7 247 140 161
E.on Energie, a.s.
9 193 303 724
Pks stavby a.s.
11 160 698 509
Ostatní dodavatelé 453 2 695 042 252

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

78%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 39% (53 z 137)
Necenová soutěž 7% (9 z 137)
Dělení zakázky na části 28% (38 z 137)
Elektronická aukce 1% (2 z 137)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 4 056 061 388
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 738 732 421
Nákupy celkem 6 794 793 809

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

45%
průměr 69%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Sociální služby – Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním – Jihlava
Jediný dodavatel (technické důvody)
28 928 707
Sociální služby – Azylový dům pro rodiče s dětmi – Žďár nad Sázavou
Jediný dodavatel (technické důvody)
28 928 707
Sociální služby – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Jihlava
Jediný dodavatel (technické důvody)
28 928 707
Sociální služby – Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením – Jihlava
Jediný dodavatel (technické důvody)
28 928 707
Sociální služby – Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním – Havlíčkův Brod
Jediný dodavatel (technické důvody)
28 928 707

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,77

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (41 z 523)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 19% (97 z 523)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 523)
Chybné IČO dodavatele 2% (13 z 523)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 523)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 523)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (3 z 523)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (28 z 523)