Nemocnice • 2015

Institut Klinické A Experimentální Mediciny

IČO 00023001

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

Vyjádření zadavatele

 

Dobrý den,

 

děkujeme za Vámi zaslanou analýzu, níže zasílám výhrady IKEM k daným bodům.

 

Rádi bychom zároveň upozornili na Vaše velmi nestandardní chování, kdy během lhůty Vámi určené pro naše komentáře a připomínky, jsou na web průběžně doplňována data a nové informace. Na tuto skutečnost nijak neupozorníte, pokud bychom výsledky za dané období nekontrolovali opakovaně, vyjadřovali bychom se k jiným hodnotám, než jsou aktuálně na webu. Takové chování považuje IKEM za neprofesionální.

 

 

PODÍL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA CELKOVÝCH NÁKUPECH

 

Uvádíte, že hodnota vysoutěžených veřejných zakázek za předmětné období je 1 542 041 669 Kč. Tato částka neodpovídá realitě, zejména z těchto důvodů:

 

      ·      nezapočítali jste plnění ze smluv uzavřených na základě veřejných zakázek před sledovaným obdobím. Objektivní metodika by měla zahrnovat smlouvy uzavřené i plněné v rámci sledovaného období.

 

      ·      centrální nákup energií a počítačové techniky je prováděn zřizovatelem (Ministerstvem zdravotnictví). Tato skutečnost ve Vámi uvedených údajích nebyla zohledněna.

 

      ·      veřejné zakázky malého rozsahu a z E-tržiště nejsou započítány vůbec (není povinností je zveřejňovat ve Věstníku veřejných zakázek)

 

      ·      v řadě případů byly sčítány celkové ceny s cenami jednotkovými.

 

Pokud zohledníte výše uvedené připomínky, podíl veřejných zakázek se téměř zdvojnásobí.

 

 

KONZISTENTNÍ JEDNÁNÍ

 

Zde uvádíte 39 % zrušených zakázek. K tomuto, stejně jako další zadavatelé, uvádíme, že ve sledovaném období byla povinnost zadavatele v případě jen jedné nabídky, zadávací řízení zrušit. Toto opět nebylo zohledněno.

<br/>

 

POČET NABÍDEK

 

Zde uvádíte například u Mechanické srdeční podpory III jako referenční průměr v odvětví 3 nabídky. Chceme upozornit, že ani k dnešnímu dni, neexistuje v ČR více než jeden jediný dodavatel.

 

IKEM jako superspecializované centrum využívá/zavádí nejmodernější technologie. Bohužel často nemají více dodavatelů. Je potřeba brát v potaz, že IKEM často jako první v republice zavádí nové technologie a postupy, které nemají často ani v Evropě obdoby a s tím je právě spojen také počet výrobců. Často se stane, že existuje jen jeden na celém světě. Mnohdy i malý detail v rámci technologie může rozhodovat o životě a smrti.

<br/>

VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ PODPORUJÍCÍ SOUTĚŽ

 

Uvádíte, že zadavatel neuskutečnil za dané období žádnou elektronickou aukci. V příloze naleznete přehled všech e-aukcí za předmětné období, a to především na doporučené komodity od MMR. Zde nastavte správný počet 57 e-aukcí.

 

Prosím o zapracování výtek a Vaši zpětnu vazbu. 

 

Ing. Lubomír Matěna, MHA<br/>Vedoucí Odboru nákupu a investic<br/>Institut Klinické a experimentální medicíny

 

Vyjádření zIndexu

1) PODÍL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA CELKOVÝCH NÁKUPECH
Jak popisuje odkazovaná metodika výpočtu ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech ). K takové nepřesnosti skutečně u ukazatele dochází. Je nicméně do značné míry vyvážena zakázkami vysoutěženými v závěru období, jejichž plnění již do obodobí nespadá. Pokud nicméně došlo těsně před sledovaným obdobím k vysoutěžení abnormálně velké zakázky, jejíž efekt by převážil, uznáváme, že může tento ukazatel být podhodnocený (viz odkazovaná metodika). Proto náš ukazatel funguje na principu "Comply or explain", může zde být obdobná skutečnost IKEMem uveřejněna, aby veřejnost dostala pokud možno vyváženou informaci o Vaší zadávací praxi. V takovém případě by se samozřejmě nejednalo o špatnou praxi.

2) KONZISTENTNÍ JEDNÁNÍ
Zákonné podmínky byly pro všechny zadavatele v tomto směru stejné, nelze tedy hovořit o tom, že by povinnost rušit zakázky při jediné nabídce Váš institut jakkoliv znevýhodňovala.

3) POČET NABÍDEK
Rozumím danému vysvětlení (snad jen argument o jediném dodavateli v ČR naráží na fakt, že každý uchazeč nemusí být nutně z ČR). Obdobně s 1) je vhodné zde zveřejnit konkrétní prohlášení, zejména ve smyslu odlišnosti IKEMu od ostatních nemocnic nakupujících obdobné zboží (např. pro kategorii "Přístroje pro podporu srdeční funkce" je běžná konkurence v ČR 3 nabídky, v soutěži na tyto přístroje byla u IKEMu podána jediná. Byly-li v případě IKEM nakupovány speciální materiály, kde toto není reálné, je vhodné takovou skutečnost popsat.

4) VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ PODPORUJÍCÍ SOUTĚŽ
zIndex pracuje metodicky s daty z Věstníku veřejných zakázek, kde žádná elektronická aukce IKEMu není evidována (u jiných zadavatelů jsou přitom běžné). Je možné, že byly prováděny elektronické aukce menšího charakteru, nicméně ve srovnání soutěžení většich zakázek elektronickou aukcí je IKEM podpůrměrný.

Závěrem bych rád uvedl, že plně respektujeme svým způsobem unikátní pozici IKEMu, která v některých indikátorech omezuje vypovídací schopnost našeho indexu při srovnání s jinými nemocnicemi. Takové skutečnosti je však vhodné detailněji popsat - ze zveřejněných dat toto nevyplývá.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
IKEM Praha - Mechanická srdeční podpora III
Přístroje pro podporu srdeční funkce
1
Ø3 v odvětví
IKEM- dodávky humánních léčivých přípravků - imunosupresiva III
Imunosupresiva
1
Ø3 v odvětví
IKEM dodávky humánních léčivých přípravků - imunosupresiva
Imunosupresiva
2
Ø3 v odvětví
IKEM dodávky humánních léčivých přípravků - antivirotika
Antivirotika pro systémové použití
4
Ø4 v odvětví
Výstavba Pavilonu Z7
Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
8
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Astellas Pharma s.r.o.
2 271 595 874
Omnimedics Cz s.r.o.
4 245 321 942
Pharmos, a.s.
10 224 554 724
Alliance Healthcare s.r.o.
3 93 504 218
Metrostav a.s.
4 80 892 442
Ostatní dodavatelé 104 610 728 150

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (11 z 89)
Necenová soutěž 34% (30 z 89)
Dělení zakázky na části 67% (60 z 89)
Elektronická aukce 0% (0 z 89)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 542 041 669
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 4 685 572 831
Nákupy celkem 6 227 614 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

26%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
IKEM Praha - Mechanická srdeční podpora III
Krajní naléhavost
210 350 877
IKEM- dodávky humánních léčivých přípravků - imunosupresiva III
Předchozí zakázka bez nabídek
172 219 740
"IKEM-Systém pro krátkodobou srdeční podporu II"
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
20 473 043
IKEM - Mechanická srdeční podpora (řídící a energetické jednotky a systémové ovladače)
Jediný dodavatel (technické důvody)
8 853 286
IKEM – Servisní zajištění rtg techniky Siemens
Jediný dodavatel (technické důvody)
2 852 800

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

59%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 39%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,35

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 127)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (18 z 127)
Neuvedený druh řízení 1% (1 z 127)
Chybné IČO dodavatele 3% (4 z 127)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 127)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 127)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 127)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (7 z 127)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

81%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 95% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 127)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (1 z 127)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 127)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 127)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 127)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 127)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (23 z 127)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.