Nemocnice • 2015

Fakultní nemocnice Plzeň

IČO 00669806

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

1.
pořadí
85%
zIndex

Vyjádření zadavatele

 

KOMENTÁŘ FN PLZEŇ K VYBRANÝM HODNOCENÝM PARAMETRŮM:

 

Kvalita dat ve Věstníku

Po prověření všech uvedených konkrétních případů musíme konstatovat, že nikde nedošlo k porušení žádných pravidel, všechny zákonem požadované postupy byly dodrženy, všechny údaje, které měly být uveřejněny, byly řádným způsobem uveřejněny. Uvedené skutečnosti, vyhodnocené systémem jako chyby, jsou důsledkem omezených možností, které formuláře uveřejňované na VVZ poskytují (např. dílčí plnění zakázek), v kombinaci se změnami pravidel uveřejňování v průběhu sledovaného období.

Konzistentní jednání

Předmětem hodnocení jsou skutečnosti, které ve většině případů nemá zadavatel šanci ovlivnit.

Kvalita dat na Profilu

Z uvedených řádově stovek chyb lze ve skutečnosti za chybu (a to pouze formálního charakteru) považovat max. několik desítek. Důvodem jsou opět omezené možnosti práce s profily zadavatele v kombinaci s možnostmi VVZ. Jako příklad lze uvést neshody cen na profilu a VVZ, které vznikají zaokrouhlením pro potřeby uveřejnění na VVZ. Dále je třeba rozlišovat údaje na profilu e-tržiště, kde jsou uváděné výhradně VZ malého rozsahu! Skutečné chyby (kterých je minimum) jsou průběžně opravovány odpovědnými pracovníky FN Plzeň v rámci průběžné kontroly procesu zadávání VZ.

Vyjádření zIndexu

1) Kvalita dat ve Věstníku - není pravdou, že by Věstník veřejných zakázek neumožňoval uveřejnit prvky, jejichž absenci zIndex penalizuje (počet nabídek, cena apod.). Chybovost dat FN Plzeň je nicméně relativně nízká a je možné ji připisovat spíše administrativním chybám, než špatné praxi.

2) Konzistentní jednání - Zadavatel má jistě možnost ovlivnit počty změn a frekvenci rušení zakázek. Za sporné lze sice považovat případy rušení kvůli jediné nabídce - i u nich však může být na vině podcenění průzkumu trhu či nevhodná následná specifikace předmětu.

V žádném případě netvrdíme, že se obdobným nedostatkům lze vždy zcela vyhnout. Porovnáváme pouze, zda u některých zadavatelů nenastávají příliš často (takovým zadavatelem FN Plzeň není).

3) Kvalita dat na profilu - vyjádření je nepřesné. Křížová kontrola cen ve Věstníku a na profilu připouští určitou odchylku (způsobenou např. zaokrouhlením), v případě FN Plzeň se však zpravidla jedná o uvedení nulové konečné ceny, jak je z výpisu na profily.info patrné.

Právní povaha chyb v zakázkách malého rozsahu je skutečně sporná. Nejasnost zde naráží na slabší povinnost dle §147a ZVZ se silnějšími požadavky vyhlášky 133/2012 Sb., která popisuje datovou strukturu i pro zakázky malého rozsahu. Nemusí se nutně jednat o pochybení v zákonném smyslu, avšak neuvádění základních údajů je naší metodikou nahlíženo jako postup v rozporu s principy transparence.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
FN Plzeň – Hybridní skener PET/MR
Gama kamery
2
Ø2 v odvětví
Zajištění dietního stravování pacientů FN Plzeň - Bory /3.
Vaření jídel
3
Ø2 v odvětví
FN Plzeň – Hybridní skener PET/CT
Gama kamery
3
Ø2 v odvětví
Krevní deriváty II.
Léčivé přípravky pro krev a krvetvorné orgány
6
Ø3 v odvětví
Vybavení a provozní materiál pro biochemické laboratoře FN Plzeň
Biochemické analyzátory
4
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

93%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
21 382 027 355
Alliance Healthcare s.r.o.
23 305 688 719
Pharmos, a.s.
8 190 740 286
Siemens, s.r.o.
9 168 206 550
Roche s.r.o.
7 144 299 882
Ostatní dodavatelé 329 1 805 793 583

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

92%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 8% (15 z 190)
Necenová soutěž 24% (46 z 190)
Dělení zakázky na části 76% (144 z 190)
Elektronická aukce 76% (145 z 190)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

71%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 4 068 793 969
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 931 211 531
Nákupy celkem 8 000 005 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Servisní zabezpečení lineárních urychlovačů Elekta Synergy
Neuveden
24 470 000
Dodávky chladu do FN Plzeň - areál Lochotín
Neuveden
16 787 500
Servisní zabezpečení lineárních urychlovačů Elekta Synergy
Neuveden
14 850 000
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z FN Plzeň - opce
Neuveden
10 672 200
Dodávka programovacích prací při vývoji klinického IS WinMedicalc FN Plzeň
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
5 990 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

74%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 18%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,26

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (5 z 397)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 16% (64 z 397)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 397)
Chybné IČO dodavatele 3% (12 z 397)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 397)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 397)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (14 z 397)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (14 z 397)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

78%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 94% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,69 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (3 z 397)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (2 z 397)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (1 z 397)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 397)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 397)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (3 z 397)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (49 z 397)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.