Státní správa • 2015

Český statistický úřad

IČO 00025593

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

Vyjádření zadavatele

Upozornění na nesrovnalosti a chyby v hodnocení zIndex – Český statistický úřad

ČSÚ (dále též „zadavatel“) obdržel v pátek 5. 6. 2015 výsledky hodnocení veřejných zakázek zIndex za období 2012-2014 za účelem odstranění případných chyb v hodnocení, či nejasnosti v metodice hodnocení. Termín pro odeslání upozornění na nesrovnalosti a chyby byl autorem hodnocení stanoven nejpozději do 11. 6. 2015. Z důvodu nedostatku poskytnutého časového prostoru zadavatel prověřil pouze vybraná data a informace z provedeného hodnocení zIndex. V těchto vybraných údajích byly zjištěny tak závažné nedostatky a pochybení, že lze mít důvodnou pochybnost o relevantnosti zbylých podkladových dat a informací z provedeného výzkumu a hodnocení. Žádáme proto autora hodnocení zIndex, aby před prezentací výsledku šetření opětovně zkontroloval a prověřil všechna data a provedl nápravu. Níže uvádíme konkrétní nesrovnalosti a chyby v hodnocení zIndex:

Ukazatel - „Kvalita dat ve Věstníku“

ČSÚ nesouhlasí s uvedenými tvrzeními, která jsou prezentována v rámci ukazatele „Kvalita dat ve Věstníku“. V průzkumu uvedená informace o neuveřejnění formuláře oznámení o zakázce ve 21 případech neodpovídá skutečnosti. ČSÚ jako veřejný zadavatel uveřejnil oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek u všech veřejných zakázek vždy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. ČSÚ prověřil tvrzení uvedená v průzkumu a na základě provedených zjištění (viz tabulka č. 1 uvedená v příloze) konstatuje, že oznámení o zakázce bylo ve všech případech uveřejněno vždy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Vzhledem k  uvedeným zjištěným závažným nedostatkům v provedeném zkoumání nelze považovat ukazatel „Kvalita dat ve věstníku“ za korektně stanovený, a proto žádáme o okamžitou nápravu. Konkrétní chyby v provedeném hodnocení uvádíme v přiložené tabulce č. 1.

Ukazatel „Kvalita dat na profilu“

ČSÚ prověřil tvrzení uvedená v rámci ukazatele „Kvalita dat na profilu“ a zjistil závažné nedostatky v prezentovaných datech. V průzkumu uvedená informace o 38 % uvedených zakázek na profilu v porovnání s Věstníkem veřejných zakázek prokazatelně neodpovídá skutečnosti. ČSÚ jako veřejný zadavatel postupuje v souladu s platnými právními předpisy a plní uveřejňovací povinnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dalšími právními předpisy. Profil zadavatele (E-zak, Gemin) obsahuje všechny zakázky (100 %), které jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek. Autor výzkumu nejen že uváděl duplicitní položky, které významně zkreslují výsledky průzkumu, ale z neznámých důvodů nedostatečně prověřil soulad (skutečný stav) mezi uveřejněnými informacemi ve Věstníku veřejných zakázek a profilem zadavatele. ČSÚ proto provedl kontrolu údajných pochybení a konstatuje, že ČSÚ jako veřejný zadavatel postupoval v souladu s platnými právními předpisy a splnil uveřejňovací povinnosti v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a souvisejícími právními předpisy (viz tabulka č.2, č. 3 a č. 5 uvedená v příloze). Vzhledem k  uvedeným zjištěným závažným nedostatkům ukazatele „Kvalita dat na profilu“ žádáme o okamžitou opravu chybných údajů a informací ve výsledcích šetření. Konkrétní chyby v hodnocení uvádíme v přiložené tabulce č. 2, č. 3 a č. 5.

 

 Ukazatel „Soutěžní řízení“

ČSÚ dále prověřil závěry hodnocení v rámci ukazatele „Soutěžní řízení“ a zjistil závažné nedostatky v prezentovaných datech hodnocení zIndex, které se týkaly neuvedení důvodu pro jednací řízení bez uveřejnění. V ukazateli „Soutěžní řízení“ je uveden výčet jednacích řízení bez uveřejnění, kde je konstatováno, že nebyl uveden důvod pro jednací řízení bez uveřejnění. Takové tvrzení se však nezakládá na skutečném stavu, protože zadavatel důvody jednacího řízení bez uveřejnění vždy uveřejnil (viz tabulka č. 4 uvedená v příloze). Vzhledem k  uvedeným závažným nedostatkům v provedeném zkoumání nelze považovat ukazatel „Soutěžní řízení“ za korektně stanovený, a proto žádáme o okamžitou nápravu.

 

    V průvodním dopise autorů hodnocení zIndex bylo uvedeno, že ambicí projektu je příprava hrubého, ale férového srovnání zadavatelů veřejných zakázek, doufáme proto, že naše kritické připomínky budou zapracovány do finálního hodnocení.

S přátelským pozdravem

 

Kateřina Škarková

ředitelka odboru veřejných zakázek a právních služeb ČSÚ

Vyjádření zIndexu

Vážená paní Škarková,
děkuji za Vaše připomínky, důsledně jsme je prověřili. Bohužel musím konstatovat, že většina z nich je nesprávných. Není to neobvyklé, velmi podobné připomínky jsme v minulosti vypořádávali od cca 30-ti hodnocených měst, zpravidla si však trváme na svém. Níže posílám vysvětlení.

1) kvalita dat ve věstníku
k chybějícím oznámením o zakázce viz Časti kladené dotazy http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq , bod 5. Příkladmo k zakázce VZ004 ICT sami uznáváte, že bylo oznámení o zakázce vypsáno pod jiným evidenčním číslem (což mám ostatně zdokumentované velmi dobře, byl jsem členem hodnotící komise).
Zakázka "Poskytování služeb systémové podpory produktů Novell a upgrade systému IdM" je ve Věstníku uveřejněna jako Užší, nikoliv JŘBU.
Zakázka "Dodávka tonerů do tiskáren, faxů a kopírovacích strojů" - tam je problémem, že je v rozporu s metodikou zveřejněna jako užší, kvůli čemuž nešlo spolehlivě identifikovat ZPŘ. (správně má být u ZPŘ uveden druh Otevřené, podle starší metodiky akceptujeme i JŘSU).
Ad zakázky malého rozsahu - pokud už je jednou uveřejníte jako zakázky soutěžené v otevřeném řízení, předpokládáme že bylo postupováno podle zákona. Tady uznávám, že hodnocení může být zbytečně tvrdé, a neměli bychom Vás trestat za dobrovolnou transparenci. Výsledek upravíme, tyto zakázky penalizovány nebudou.
2) kvalita dat na profilu
případy "není uvedeno plnění" - jedná se o zakázky evidované stále jako probíhající. Došlo li k ukončení plnění, mají být vedeny jako uzavřené (jinak předpokládáme že plnění bude nadále probíhat...), u zakázky "Auditor projektu", Poskytnutí licence k softwarovým produktům společnosti SAS institute ČR, s.r.o. aj. pak není uvedena cena bez DPH. Duplicitní uvedení je zde proto, že plnění je očekáváno v letech 2013 i 2014.

Mimochodem - hodnotíme zde pouze zakázky, které nám profil vrací při dotazu na zakázky od roku 2013 dále (po nabytí účinnosti vyklášky 133/2012). Oceňuji, že máte ve strojově čitelném profilu nad rámec zákona i zakázky starší - u nichž bychom bývali chyby nehodnotili, kdyby nebyly označeny jako probíhající, a Váš profil nám je nevracel jako zakázky spadající do období 2013+.

3) tabulka 3 - profil
-evidenční číslo 348590 které je často u zakázek ve věstníku uváděno je evidenční číslo profilu, nikoliv zakázky.
-zakázky P13V00000001, P14V00000034 byly zadány. pod uvedeným evidenčním číslem je však ve Věstníku jen předběžné oznámení. zřejmě byl výsledek uveřejněn pod jiným evidenčním číslem.
-duplicitní hodnocení vzniká kvůli výše zmíněnému problému neukončování zakázky, přesto uznávám, že za jednu chybu vás nemůžeme trestat x-krát, odstraníme.
4) Soutěžní řízení
Důvody byste měli podle metodiky uveřejňování vyplňovat povinně do přílohy D1, což jste zřejmě nečinili. To nicméně nemá vliv na hodnocení - hodnocen je pouze objem JŘBU, viz dokumentace ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=soutezni_rizeni ).

5) zde pouze konstatuji, že zakázky s uvedenými evidenčními čísly na profilu zadavatele nejsou. Plyne to z uveřejňování jedné zakázky pod různými evidenčními čísly.

Závěrem - chápu, že některá shledaná pochybení považujete za marginálie. Upřímně řečeno my také - a nedáváme jim v hodnocení zásadní váhu. Nicméně, snížená kvalita publikovaných dat je vážným problémem z hlediska transparence (zakázky prostě nejdou dohledat) a vede k problémům nejen při našem při systematickém sledování zakázek.

Dva konstatované nedostatky v našem hodnocení odstraníme, a omlouváme se za ně (těchto připomínek si cením). Doufám, že napříště povedeme debatu o zajímavějších částech našeho hodnocení.

v případě dalších nejasností se na mě neváhejte obrátit

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

89%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
VZ004 ICT - Doplnění a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému a obnova ICT pro další informační systémy ČSÚ včetně servisu, systémových služeb a potřebné infrastruktury
Servery
4
Ø2 v odvětví
Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
3
Ø2 v odvětví
Zajištění správy a rozvoje informačního systému Základní Registr osob - ROS
Informační systémy
neuveden
Ø1 v odvětví
Servisní služby na centrálním výpočetním středisku
Systémové a podpůrné služby
1
Ø1 v odvětví
Zabezpečení podpory software Oracle na rok 2013
Podpora programového vybavení
neuveden
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Datasys s.r.o.
1 105 106 480
Asseco Central Europe, a.s.
1 62 900 000
Adastra, s.r.o.
1 52 000 000
Oracle Czech s.r.o.
3 48 704 580
Hewlett-packard s.r.o.
2 45 000 210
Ostatní dodavatelé 46 191 355 853

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 75% (15 z 20)
Necenová soutěž 35% (7 z 20)
Dělení zakázky na části 45% (9 z 20)
Elektronická aukce 0% (0 z 20)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 505 929 076
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 645 291 828
Nákupy celkem 1 151 220 903

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

32%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 19%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

40%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 21% (12 z 58)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (13 z 58)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 58)
Chybné IČO dodavatele 10% (6 z 58)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 58)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 58)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 58)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (10 z 58)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

32%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 38% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,63 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

83%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 58)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 58)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 58)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 58)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 58)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 58)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 9% (5 z 58)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.