Státní správa • 2015

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČO 75151481

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

22.
pořadí
69%
zIndex

Vyjádření zadavatele

 

S výsledky hodnocení veřejných zakázek zIndex se nelze ztotožnit, neboť předložené výsledky obsahují zjevné nesrovnalosti. Níže jsou uvedeny pouze některé příklady, neboť stanovený termín k vyjádření do 11.6.2015 neposkytuje zadavateli prostor  pro detailnější vyjádření, dohledávání dat, která by vedla k nápravě nepřesných zjištění.  Jako oporu pro výše uvedené tvrzení lze úvést několik příkladů.

1)část "SOUTĚŽNÍ ŘÍZENÍ"

VZ - Instalace systému LATIS SQL - neuveden důvod pro JŘBU.  Důvod pro JŘBU je uveden v Oznámení o zadání zakázky oddíl VI.2, viz Věstník veřejných zakázek,  č.zakázky 371608

VZ - KKC Benešov-vícepráce - nevuden důvod pro JŘBU. Důvod pro JŘBU vyplývá ze samotného názvu zakázky a  současně je uveden v Oznámení o zadání zakázky oddíl VI.2, viz Věstník veřejnch zakázek č. zakázky 375675. Totéž se týká VZ Rekonstrukce elektroinstalace P ČR Kladno-vícepráce (Věstník veřejných zakázek, č. zakázky  485142), VZ - KKC Březnice-vícepráce (Věstník veřejných zakázek - č. zakázky  375674)

2) Kvalita dat ve věstníku

Tato data jsou velmi zavádějící, nepřesná a neodpovídají skutečnosti. Podrobnější údaje "viz zdrojová data" vypovídají o tom, že jsou zde k jedné zakázce spojeny údaje z několika zakázek. Např. VZ Stavební práce-Kontaktnía koordinační centra II. v objektu P ČR-chybné číslo dodavatele - viz zdrojová data =VZ Vypracování projektové dokumentace stavby-P1000-stavební a interiérové úpravy objektu pro vybudování recepce a zázemí na Krajském řediterlství Střed. kraje- dodavatel PP-servis Plzeň s.r.o., zjednodušené podlimitní řízení, cena 80 466,-; VZ Dodávka switchů pro KŘ je uveden dodavatel HOSS a.s., přičemž správně je  dodavatel COMPOS DISTRIBUTION s.r.o., což je zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek  v Oznámení o zadání veřejné zakázky; Kontaktní a koordinační centra II. v objektech KŘP Středočeského kraje-Březnice, Příbram, DI Kolín, DO NOvá Ves - nezveřejnění oznámení o zakázce, uvedeno 4x,  přičemž Oznámení o zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno 07.05.2012, atd.

- nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny v 5 případech. Např. VZ KKC Březnice - více práce - v Oznámení o zadání zakázky je konečná cena uvedena.

Současně je zde uvedeno, že 9 případech není zveřejněno ve VVZ Oznámení o zakázce. Tento výsledek je nekorektní, neboť se týká zadávacích řízení zjednodušeným podlimitním řízením. Zjednodušené podlimitní řízení se zahajuje výzvou k podání nabídky, nikoliv Oznámením o veřejné zakázce ve VVZ, tak jako např. u otevřeného řízení.

 

3) Kvalita dat na profilu

V detailu lze zjistit, že jsou zde uvedeny tři profily zadavatele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515389

https://www.tendermarket.cz/Z00000300.profil

https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-stredoceskeho-kraje

Tato data lze rovněž považovat za nekorektní,  neboť ve sledovaném období od 1.1.2012-31.12.2014 ve Věstníku veřejných zakázek byl uveřejněn nový profil zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_34.html

 

ID Formuláře: 537233 <br/> Evidenční číslo profilu zadavatele: 498771 <br/> Evidenční číslo formuláře: 7452010098771 <br/> Datum uveřejnění ve VVZ: 07.10.2014

 

Závěrem lze doplnit, že  pravdivost výsledků a jejich vypovídací hodnota je závislá na korektních vstupních datech.

 

Mgr. Danica Kafková

 

Vyjádření zIndexu

Dobrý den, dovolím si tvrdit, že uvedená pochybení existují, tedy hodnocení je věcně správné. 1) Důvod JŘBU je podle metodiky uveřejňování ve Věstníku povinně uváděn v příloze D1, což v případě těchto zakázek nenastalo. Nicméně se z našeho pohledu jedná o drobné pochybení, a není hodnoceno negativně - ukazatel Soutěžní řízení hodnotí jen prostý objem jřbu, neuvedení důvodu nijak nepenaluzuje.

2) připomínky byly vypořádány emailem, v principu konstatujeme že uvedené údaje skutečně nebyly a nejsou ve Věstníku dostupné. Zjednodušená podlimitní řízení nejsou korektně identifikována - viz často kladené dotazy bod 6 ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq ).

3) Kvalita dat na profilu - Máte pravdu, s ohledem na korektnost se díváme i na historické profily v daném období (viz metodika pro tento ukazatel: http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=kvalita_dat_na_profilu ). Kontrolována a hodnocena byla data především na novém profilu, tady má naše aplikace při četných změnách problémy profily jen správně zobrazit - na opravě pracujeme. Hodnocení se v tomto nicméně vztahuje na profil nový.

za tým zIndex.cz Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti objektu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Praha 5 - Zbraslav
Opravy a modernizace budov
17
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu Policie ČR - Územního odboru Kladno
Opravy a modernizace budov
23
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce elektroinstalace ÚO PČR Kladno
Stavební práce pro elektrické vedení
4
Ø5 v odvětví
Opravy, údržba, kalibrace přístrojů Dräger alcotest.
Opravy a údržba měřících přístrojů
1
Ø1 v odvětví
Dodávka switchů pro KŘ
Síťová zařízení
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Miras - stavitelství a sanace s.r.o.
1 17 940 437
Hoss a.s.
6 9 603 906
Id Stavby group s.r.o.
1 5 720 142
Nika, s.r.o.
3 3 930 474
Av Media, a.s.
2 3 765 100
Ostatní dodavatelé 29 31 667 916

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (3 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

27%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 75 266 693
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 977 846 958
Nákupy celkem 1 053 113 652

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

64%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Opravy, údržba, kalibrace přístrojů Dräger alcotest.
Jediný dodavatel (právní důvody)
2 349 502
Komunikační infrastruktura veřejné správy - poskytování služeb elektronických komunikací
Jediný dodavatel (právní důvody), Krajní naléhavost
2 075 207
Instalace systému LATIS SQL
Neuveden
1 782 400
Nákup ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1222 včetně nástavby
Předchozí zakázka bez nabídek
1 183 333
KKC II. - PČR DI Kolín - stavební úpravy pro KKC - vícepráce
Dodatečné práce
279 441

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 56%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 42)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (5 z 42)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 42)
Chybné IČO dodavatele 10% (4 z 42)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 42)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 42)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 42)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (7 z 42)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

80%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 87% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,31 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 42)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (1 z 42)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 42)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 42)
Insolvence dodavatele 7% (3 z 42)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 42)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (9 z 42)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 56%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.