Státní správa • 2015

Český telekomunikační úřad

IČO 70106975

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Konkurence je nedostatečná.

Vyjádření zadavatele

Uváděné údaje jsou v některých případech značně zavádějící, přičemž není zřejmé, z jakých zdrojů jsou podklady čerpány. Současně není zřejmý princip hodnocení v některých částech prezentace, tj. ani jakým způsobem bylo učiněno celkové vyhodnocení, neboť avizovaný odkaz "Často kladené dotazy" je nefunkční (viz příloha), tedy pro zadavatele a pravděpodobně i širokou veřejnost není dostupný zdroj informací, vysvětlující např. principy hodnocení tak, aby zadavatele mohl získat zpětnou vazbu pro případné zlepšení do budoucnosti.

V případě části "Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech" je uvedeno, že pouze 5 % nákupů bylo v případě ČTÚ realizováno formou veřejné zakázky, přičemž tento podíl vychází z hodnot 106.265.840 Kč (objem realizovaných veřejných zakázek) a 2.276.285.518 Kč (celkový objem). Je přitom zcela zjevné, že ČTÚ nerealizoval v období let 2012-2014 nákupy v uvedeném objemu, neboť tato částka zhruba odpovídá částce celkových rozpočtových výdajů ČTÚ za uvedené období, což však zcela zřejmě ani zdaleka neodpovídá částce vynaložené za "nákupy". Skutečný objem nákupů v období let 2012-2014 činí v případě ČTÚ částku 581.740.000 Kč, tj. zhruba 4x méně, než je uvedeno a zohledněno v předmětném hodnocení!!!

V případě části "Kvalita dat na profilu" jsou mezi chyby řazeny případy, kdy se nejedná o povinně uveřejňovaná data, která nadto vyplývají ze samostatných dokumentů uveřejňovaných na profilu zadavatele.

V případě části "Soutěžní řízení" není zřejmé, jak je tato posuzována, pravděpodobně se vztahuje pouze na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky a nezohledňuje veřejné zakázky zadávané zcela transparentně např. prostřednictvím elektronického tržiště v rámci otevřených výzev. V případě některých veřejných zakázek realizovaných v rámci JŘBÚ je uváděno, že není uveden důvod použití, tato informace je však v souladu se ZVZ uváděna v písemných zprávách zadavatele uveřejněných na profilu zadavatele.

V části "Kvalita dat ve věstníku" je v rámci zdrojových dat uvedeno u 4 veřejných zakázek uvedeno, že je chybné IČO dodavatele, přičemž použitý ve Věstníku standardizovaný formulář pro uveřejnění neobsahuje kolonku IČO dodavatele, nelze v tomto tedy spatřovat chybu zadavatele!!! U 3 veřejných zakázek je uvedena jako chyba neuveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny bez toho, že by bylo zohledněno to, že v daném případě toto nebylo v daných případech relevantní.

V části "Konzistentní jednání" není zřejmé, co je hodnoceno, zda je negativem např. zrušení zakázky, což je v mnoha případech mimo vůli zadavatele.

V části "Hodnocení dodavatelů" je jako negativní u zadavatele hodnoceno nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku, čímž je pravděpodobně myšleno uveřejňování např. vlastních účetních závěrek ze strany dodavatelů, není ale zřejmé, jak by toto mohl zadavatele ovlivnit a proč má být negativně hodnocen?!

Výše uvedené tak z pohledu ČTÚ do značné míry znehodnocuje (jistě dobře míněný úmysl zpracovatele), neboť jsou uváděny zcela zavádějící a nepravdivé informace, které mají pravděpodobně značný vliv na celkové hodnocení. Doporučujeme tak materiál před jeho případným uveřejněním korigovat tak, aby odpovídal skutečnosti, resp. nedocházelo k negativnímu hodnocení zadavatele v případech, kdy je takový údaj či skutečnost mimo sféru vlivu zadavatele, příp. je hodnoceno něco, co není právní povinností zadavatele. 

  

 

 

Vyjádření zIndexu

Vážený pane Kroji,
pokažený odkaz na často kladené dotazy (potažmo metodiku) nás mrzí - musel být nějak dezinterpretován Vaším mailovým klientem. Na každý pád, správný odkaz je zde : http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq , věřím že objasní Vaše otázky ohledně zdrojů dat a metodiky výpočtu. Stránky dokumentace normálně běží, a jsou hojně odkazovány z webu zindex.cz (mimochodem - i z kulatého i-čka u každého jednotlivého ukazatele vede odkaz na konkrétní metodiku jeho výpočtu).

K dalším otázkám se pro přehlednost vyjadřuji níže. Značná část odpovědí ale právě plyne z metodiky na uvedeném odkazu. Pokud něco nadále nebude jasné, neváhejte se na mě obrátit. S konkrétními dotazy

1) Podíl zakázek na celkových nákupech: Bylo vycházeno z Vašich účetních závěrek - nechám kolegu prověřit, zda tam není nějaká chyba - pokud ano, samozřejmě ji opravíme.

2) Kvalita dat na profilu: Všechna požadovaná data jsou povinně uveřejňována podle vyhlášky 133/2012 Sb, resp. její přílohy 5.

3) Soutěžní řízení: Informace o důvodu jřbu se povinně zveřejňuje v příloze D1. Nicméně za neuvedení důvodu žádné body nestrháváme.

4) Kvalita dat ve věstníku - může být uvedeno ičo dodavatele? Formulář ve věstníku (resp. jeho příloha) kolonku ičo dodavatele obsahuje a vždy obsahoval. mimochodem jste ho vy sami správně vyplnili např. zde http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Form/Display/404302

5) Konzistentní jednání : pokud taková situace nastala, lze ji objasnit přímo zde na webu, takový postup vyloženě doporučujeme (nikdo netvrdí, že naše čísla podchytí všechno). Avšak např podání jedné nabídky za důvod na straně zadavatele považujeme - plyne typicky z nedostatečného průzkumu trhu a nevhodné specifikace zakázky.

6) Hodnocení dodavatelů : viz dokumentace k danému ukazateli. přesně tuto připomínku tam diskutujeme

za tým zIndex
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

25%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Rohde  & Schwarz - Praha, s.r.o.
2 23 395 140
Grant Thornton Advisory s.r.o.
4 12 038 000
Auroton Computer, spol. s r.o.
1 10 500 000
e-fractal, s.r.o.
1 9 736 800
Alladin-IT OG
0 7 000 000
Ostatní dodavatelé 17 43 595 900

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 29% (2 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

22%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 106 265 840
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 170 019 678
Nákupy celkem 2 276 285 518

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

9%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 30%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,30

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 26)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (3 z 26)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 26)
Chybné IČO dodavatele 15% (4 z 26)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 26)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 26)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (1 z 26)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 26)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

18%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 33% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,85 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 26)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 26)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 26)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 26)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 26)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 26)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 4% (1 z 26)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.