Státní správa • 2015

Státní fond dopravní infrastruktury

IČO 70856508

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Vyjádření zadavatele

Celková vypovídací hodnota grafů, tabulek i celkového hodnocení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) jako zadavatele veřejných zakázek, uváděná v rámci projektu „zIndex - hodnocení zadavatelů veřejných zakázek“, je značně zkreslena specifickým účelem SFDI i tomu odpovídající specifikou veřejných zakázek, které byly do tohoto hodnocení zahrnuty. To se ve sledovaném období projevilo zejména zadáním jedné konkrétní veřejné zakázky, a to veřejné zakázky s názvem „Distribuce a prodej kupónů pro emisi roku 2014 a následující emise“, která se svým objemem i charakterem zcela vyčleňuje od ostatních zakázek zadávaných SFDI. Tuto veřejnou zakázku SFDI nezadává, tak jako je tomu u ostatních veřejných zakázek, k zajištění chodu instituce, kdy by na základě výsledku zadávacího řízení byla uzavřena provozní smlouva, ale na základě §21d zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), podle kterého je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kuponů, přičemž činnostmi spojenými s vydáváním a prodejem kupónů může pověřit fyzickou nebo právnickou osobu. Vytváří tím materiální podmínky pro plnění zákonem stanovené povinnosti úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací motorovými vozidly do 3,5 tuny pro všechny uživatele těchto komunikací. Veřejná zakázka na distribuci a prodej dálničních kupónů je zadávána ke splnění povinnosti vyplývající pro SFDI ze zákona č. 13/1997 Sb. a svým rozsahem a finančním objemem je neporovnatelná s dalšími zakázkami v rámci prováděného hodnocení.

Ve sledovaném období SFDI sice zadal výše uvedenou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, avšak použití tohoto zadávacího řízení předcházela dvě otevřená nadlimitní zadávací řízení, která musel SFDI zrušit v souladu s § 84 odst. 1, písm. e) ZVZ, tedy z důvodu, že byla v zadávacím řízení podána vždy pouze jediná nabídka. Po těchto dvou zadávacích řízeních, která neskončila uzavřením smlouvy, již nebyl dostatečný časový prostor na třetí opakování otevřeného nadlimitního řízení, přičemž SFDI byl povinen distribuci a prodej dálničních kuponů emise 2014 zajistit v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. tak, aby tato činnost byla zahájena k datu 1. prosince 2013. Jedinou za daných okolností v úvahu připadající variantou pro provedení zadávacího řízení, bylo zadání této  veřejné zakázky na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst.4 písm. b) ZVZ, neboť zde byly naplněny podmínky pro užití tohoto druhu zadávacího řízení, když předmětnou veřejnou zakázku bylo nutné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů nebylo možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

Tím, že byla předmětná veřejná zakázka nakonec zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, je tato zakázka v rámci hodnocení dle metodiky „penalizována“. Avšak s ohledem na postup a možnosti zadavatele bezdůvodně. Proto, a zejména s ohledem na výše uvedené, si dovolujeme nastavení metodiky v tomto ohledu zpochybnit, neboť vede k interpretaci výsledků zavádějícím a realitě neodpovídajícím způsobem, který ve svém důsledku hodnocený subjekt – SFDI poškozuje.

Další zkreslenou informací vedoucí i k nižšímu celkovému výsledku v hodnocení je porovnání počtu nabídek u předmětné veřejné zakázky s průměrem v daném odvětví, když jako příslušné odvětví je uváděno „Jiné služby“. Tato sběrná kategorie, do které se vejde vše, co nešlo jinam zatřídit, je však pro danou veřejnou zakázku naprosto nevhodná. Předmět této veřejné zakázky je velice specifický a ve svém důsledku neporovnatelný s jakýmkoliv jiným předmětem veřejné zakázky zadávané jakýmkoliv jiným zadavatelem. Pro svoji specifičnost (zejména jde o požadavek na rozsah a rozmístění prodejní sítě kupónů) podává nabídku na veřejnou zakázku s tímto předmětem opakovaně sdružení zadavatelů tvořené 3-4 subjekty, neboť na trhu neexistuje dodavatel, který by byl schopen distribuci a prodej kupónů v požadovaném rozsahu zajistit vlastními silami sám. U daného předmětu veřejné zakázky tak není možné očekávat 4 nabídky, jak je tomu v průměru u kategorie „Jiné služby“. Tento stav přitom v žádném případě nesvědčí o diskriminaci ve vztahu k potencionálním uchazečům, jak uvádí Vaše metodika. SFDI nemohl u předmětné veřejné zakázky slevit ze svých požadavků na uchazeče, neboť by tím ohrozil řádné plnění této veřejné zakázky.  V neposlední řadě  zkresluje tato veřejná zakázka i statistiku „Koncentrace dodavatelů“, neboť tato zakázka byla přidělena sdružení dodavatelů, jehož vedoucím účastníkem je Česká pošta, s.p., a komisionářská smlouva, na základě které je zakázky realizována, byla uzavřena se třemi subjekty, členy tohoto sdružení, jenž se podílejí na plnění zakázky. S ohledem na hodnotu této veřejné zakázky je ale dle této zcela neobjektivní statistiky, Česká pošta, s.p. 94 % dodavatelem SFDI, což není pravdou a pokládáme za potřebné zdůraznit, že SFDI samotný od Česká pošty, s.p. žádné placené služby k zajištění provozních potřeb neodebírá.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená veřejná zakázka neobjektivním způsobem zkresluje prostřednictvím grafů, tabulek i celkového hodnocení interpretované výsledky ve vztahu k veřejným zakázkám zadaných SFDI, a dále vzhledem k tomu, že tato veřejná zakázka, jak bylo uvedeno výše, ani nebyla zadávána k zajištění provozních potřeb zadavatele a je co do předmětu a rozsahu zcela specifickou veřejnou zakázkou, a v neposlední řadě i s ohledem na charakter i počet ostatních zakázek zahrnutých do statistického zpracování a následně prováděného hodnocení SFDI jako zadavatele, se jeví žádoucí nezahrnout uváděné výsledky hodnocení SFDI do projektu „zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek“, jelikož vykázané výsledky by nebyly s ohledem na charakter veřejných zakázek, ze kterých se při tomto hodnocení vycházelo, porovnatelné s výsledky ostatních zadavatelů a měly by velice omezenou (minimální) vypovídací schopnost ve vztahu k nim, a tím by vedly i k celkovému zpochybnění serióznosti prováděného hodnocení zadavatelů v rámci projektu. Pro podporu výše uvedeného svědčí i v samotné metodice hodnocení uvedené konstatování, že „metodika je vhodná pro porovnání zadavatelů s obdobnou strukturou a velikosti výdajů“, přičemž SFDI je s ohledem na svůj účel, výdaje a postavení institucí „sui generis“ a uvedené hodnocení by tak mohlo mít nanejvýš informativní charakter.

 

Vyjádření zIndexu

Ano, předmětná zakázka na distribuci a prodej kuponů je zřejmou příčínou poměrně negativního hodnocení SFDI. Nejsme nijak kvalifikováni posoudit, zda dvě otevřená řízení předcházející JŘBU byla vhodně nastavena, a tedy zadání České poště bylo pro zadavatele nevyhnutelným.

S ohledem na uvedené je např. otázka, zda nebylo na místě rozdělení zakázky na části nebo použití méně restriktivních kritérií, aby zakázka byla otevřena širšímu počtu uchazečů. Ostatně vzhledem k tomu, že SFDI sám se vyjadřuje, že Česká pošta následně části zakázky přeprodává mezi více dalších subjektů, je otázka zda o ni tyto nemohly v prvé řadě soutěžit, když jsou reálně schopné plnění dodávat (a nevyužívat poštu jako prostředníka). Velké zakázky en-bloc podle OECD nahrávají kartelovým dohodám uchazečů - ke které mohlo dojít i v případě předmětných otevřených řízení.

Zda zakázka je určena k plnění potřeb zadavatele (který má povinnost naplňovat zákon, což je jeho potřebou) je diskutabilní, nicméně z hlediska hodnocení zakázek poměrně lhostejné. Když ŘSD soutěží opravu dálnice, také tím primárně neslouží potřebě své ale motoristů apod.

Závěrem bych rád zdůraznil, že zIndex má pouze omezené možnosti co do porovnávání velmi odlišných institucí. SFDI (jako řada dalších) je v poměrně jedinečné situaci, a jeho umístění na konci žebříčku apriori neznamená nejhorší praxi. Dělá zde však co má - statistickým srovnáním podněcuje otázku, zda předmětnou distribuci kuponů nelze soutěžit lépe.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

3%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Distribuce a prodej kupónů pro emisi roku 2014 a následující emisi
Jiné služby
1
Ø4 v odvětví
Technická podpora, zajištění provozuschopnosti a rozšíření stávajícího softwarového systému EVIDENCE SFDI
Vývoj programového vybavení
2
Ø1 v odvětví
Třídníky pro železniční stavby.
Poradenství v oblasti infrastruktury
2
Ø3 v odvětví
Aktualizace oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací.
Poradenství v oblasti infrastruktury
2
Ø3 v odvětví
SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH VOZIDEL SFDI
Opravy a údržba automobilů
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

1%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Česká pošta, s.p.
1 360 800 000
Karel Sokol
2 8 364 000
Ibr Consulting, s.r.o.
3 4 524 000
Fram Consult a.s.
1 3 154 920
Autodružstvo Podbabská
1 2 400 000
Ostatní dodavatelé 3 3 820 864

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 383 063 784
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 434 342 533
Nákupy celkem 817 406 317

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

0%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

20%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 80%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

2%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (1 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 3,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (2 z 11)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Poskytnutí částí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.