Státní správa • 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu

IČO 47609109

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Vyjádření zadavatele

U některých veřejných zakázek došlo při uveřejňování formulářů ve Věstníku veřejných zakázek k formálním pochybením, kvůli kterým zIndex nepracuje s úplnými informacemi. Konkrétně v rámci ukazatele s názvem „Soutěžní řízení“ nebyly zohledněny veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 5 písm. c) zákona, tj. dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách, čímž došlo k znevýhodnění Ministerstva průmyslu a obchodu. Nákupy na komoditních burzách, přestože jsou důvodem pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, jsou už ze samého principu transparentní a nediskriminační, protože je osloven trh v celé své šíři, čímž je zajištěn dostatečný počet nabídek. Dále u ukazatele s názvem „Kvalita dat ve Věstníku“ byla většina veřejných zakázek, u kterých nebylo uveřejněno oznámení o zakázce, zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, u kterého se toto oznámení uveřejňovat nemusí. U ukazatele s názvem „Kvalita dat na profilu zadavatele“ nedošlo u většiny veřejných zakázek k přiřazení veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek k veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele, z toho důvodu je tento ukazatel zkreslený.

V rámci ukazatele s názvem „Pochybení dle ÚOHS“ jsou jako závažné pochybení hodnoceny i ty případy, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad) v 1. stupni zjistil pochybení na straně zadavatele, zadavatel podal proti tomuto rozhodnutí rozklad a ještě před vydáním rozhodnutí o rozkladu předmětné zadávací řízení zrušil. Ministerstvo průmyslu a obchodu má v tomto ukazateli uvedena dvě taková pochybení, a to u veřejných zakázek „Poskytování služeb obhospodařování majetku investičního fondu pro Český rozvojový uzavřený investiční fond, a.s.“ a „Zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb včetně e-learningu“. K tomu uvádíme, že zadávací řízení nebyla zrušena z toho důvodu, že bychom souhlasili s názorem Úřadu vysloveným v prvostupňovém rozhodnutí, ale z časových důvodů. Například u veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb obhospodařování majetku investičního fondu pro Český rozvojový uzavřený investiční fond, a.s.“ Úřad nerozhodl o rozkladu ani po roce od doručení rozkladu. Navíc se Úřad ve správním řízení zabýval pouze formálními náležitostmi žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, a ne zjišťováním skutkového stavu, tedy zda se jednalo či nejednalo o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Vzhledem k tomu, že obě veřejné zakázky byly spolufinancovány z fondů Evropské unie a zadavatel byl omezen časovým limitem projektu, nezbývalo mu nic jiného, než zadávací řízení zrušit.

 

Vyjádření zIndexu

Vážený zadavateli,
dovolte se mi vyjádřit k některým bodům Vašeho stanoviska:
1) komoditní burzy - zIndex vychází z inforamcí jak jsou zveřejněny, jinak to ani nejde. Není-li u zakázky uvedeno, že proběhla formou nákupu na komoditní burze (Věstník na to má konkrétní kolonku), jako nákupy na komoditní burze je nepočítáme. Ano, formální pochybení je zde důvodem negativního hodnocení, věříme že taková pochybení budou do budoucna odstraněny.

2) obdobně je tomu u zjednodušeného podlimitního řízení, které v připadě zakázek MPO nebyla řádně identifikována. Více viz často kladené dotazy, konkrétně dotaz č. 6 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq

3) Ukazatel kvalita dat na profilu zadavatele poukazuje právě na fakt, že zakázky na profilu MPO nejsou řádně provázány s Věstníkem, tedy zejména identifikovány pomocí evidenčního čísla, což je povinnost plynoucí z vyklášky 133/2012 Sb, jejíž porušení je sice spíše formální, nicméně vede k slabší dohledatelnosti zakázek a v důsledku ztrátě na transparentnosti.

4) Hodnocení ve vztahu k rozhodnutím ÚOHS zůstává negativní, neboť zadavatel neprokázal že nepochybil. Pozici MPO nicméně ovažujeme za uspokojivé a pochopitelné vysvětlení odchylky od dobré praxe.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Poskytování bankovních záruk
Bankovnictví a investiční služby
1
Ø2 v odvětví
Pověřená osoba v rámci programu INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům
Bankovnictví a investiční služby
1
Ø2 v odvětví
Implementátor IS ELIS a služby integrátora
Informační systémy
2
Ø1 v odvětví
Služby mobilního operátora pro rezort MPO
Telefonní služby a přenos dat
3
Ø2 v odvětví
Nákup stolních počítačů
Stolní počítač
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
1 162 044 314
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
2 46 667 397
Česká spořitelna, a.s.
1 43 739 600
Konsit a.s.
4 43 064 387
O2 Czech Republic a.s.
3 40 000 000
Ostatní dodavatelé 58 246 499 861

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 70% (14 z 20)
Necenová soutěž 45% (9 z 20)
Dělení zakázky na části 40% (8 z 20)
Elektronická aukce 20% (4 z 20)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

60%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 585 016 242
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 034 552 029
Nákupy celkem 1 619 568 271

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

17%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 28%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (10 z 69)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 16% (11 z 69)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 69)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 69)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 69)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 69)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 6% (4 z 69)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (14 z 69)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,62 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 69)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 69)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (2 z 69)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 69)
Insolvence dodavatele 1% (1 z 69)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 69)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (10 z 69)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.