Nemocnice • 2015

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

IČO 00159816

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

11.
pořadí
70%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla jako zadavatel veřejných zakázek hodnocena z celkových 11 parametrů v 9 případech nadprůměrně, ve 2 případech podprůměrně, z toho v parametrech:

  1. Poskytování informací na vyžádání
  2. Počet nabídek

K parametru „Poskytování informací na vyžádání“ uvádíme, že Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb. a informace pro žadatele jak v případě žádosti postupovat jsou uvedeny na webu nemocnice zde: http://www.fnusa.cz/index.php/homepage/informace-dle-z%C3%A1kona (bod 9.) Žádost hodnotitelů z www.zindex.cz však byla poslána na jinou než určenou adresu, kde se však již zpětně nepodařilo ověřit, zda tato zpráva doručena byla či nebyla. Pokud měl  tento parametr hodnotit ochotu poskytnout informace na vyžádání, pak dle našeho názoru bylo vhodnější hodnotit na vybraném vzorku kvalitu odpovědí na žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

K parametru „Počet nabídek“ uvádíme, že v případě nemocnice se jedná o specifický typ zadavatele s určitou mírou specializace, kde se dá očekávat, že trh a počet nabídek bude kolísat v závislosti od konkrétního poptávaného typu plnění. CPV kódy nejsou spolehlivou a objektivní konstantou vhodnou pro výpočet hodnot daného ukazatele, protože nepamatují právě na specifikace a odlišnosti u rozdílných typu plnění, kdy je obecně upřednostňováno označení pro obecnou kategorii, než riziko špatného zatřídění při výběru konkrétní položky číselníku. Zadavatel používá v naprosté většině zadávacích řízení otevřené řízení. Ve sledovaném období 2012-2014 probíhala zadávací řízení na řadu dodávek pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu, které je součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a v případě řady dodávek byly pořizovány specifické přístroje pro účely výzkumu, což s ohledem na účel pořízení mělo nepochybně vliv i na počet obdržených nabídek.

Z pohledu zadavatele nutno dodat, že ve sledovaném období 2012-2014 bylo plnění většiny VZ hrazeno z dotačních prostředků v souvislosti s postupným vybavováním Mezinárodního centra klinického výzkumu, kde ze strany řídích orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) byly podmínky týkající se zadávacích řízení nastaveny pro příjemce dotace přísněji a nad rámec daný zákonem o veřejných zakázkách mimo jiné s cílem maximální transparentnosti zadávacích řízení, což bylo také následně důsledně a opakovaně kontrolováno. Nadprůměrné hodnocení v 9 parametrech (z celkových 11) lze hodnotit jako uspokojivé, nicméně i přesto se bude zadavatel doporučeními hodnotitelů dále zabývat, a to zejména při úpravě interních postupů v souvislosti se schválením nového zákona o zadávacích řízeních.

 

V Brně dne 12. 2. 2016

<br class="MsoNormal" style="text-align: justify;"/><br/>

Mgr. Petr Kyzlink

náměstek pro právní věci a personalistiku

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Vyjádření zIndexu

Vysvětlení zadavatele považujeme za přiměřené, kladně lze ocenit zejména ambici revize některých postupů, dotaz podle zákona 106 skutečně nebyl odeslán na k tomu určenou adresu, neboť se tuto v době rozesílání nepodařilo dohledat.

K hodnocení konkurence lze nicméně poznamenat, že klíčovou váhu zde mají negativní vliv zejména zakázky většího objemu, tedy stavební vícepráce, nikoliv nákupy speciálních materiálů. Hodnota těchto zakázek je nicméně z dostupných zdrojů obtížně zjistitelná, kvůli započítávání méněprací.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
FN u sv. Anny v Brně – ICRC – vícepráce 4
Pomocné práce pro kladení potrubí a kabelů
1
Ø5 v odvětví
Úklidové služby
Úklidové služby
5
Ø8 v odvětví
Medicinální a technické plyny
Průmyslové plyny
2
Ø2 v odvětví
Dodávka systému pro stereotaktický magnetický navigační systém Stereotaxis EPOCH pro klinické a experimentální použití
Diagnostické systémy
1
Ø2 v odvětví
FN u sv. Anny v Brně – ICRC – vícepráce2
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
3 193 050 337
Electric Medical Service, s.r.o.
13 162 755 400
Philips Česká republika s.r.o.
3 85 551 413
Ab Facility a.s.
2 84 299 181
Linde Gas a.s.
1 59 968 720
Ostatní dodavatelé 226 860 010 737

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

83%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 43% (47 z 109)
Necenová soutěž 1% (1 z 109)
Dělení zakázky na části 49% (53 z 109)
Elektronická aukce 3% (3 z 109)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 719 320 785
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 4 210 786 715
Nákupy celkem 5 930 107 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

87%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka systému pro stereotaktický magnetický navigační systém Stereotaxis EPOCH pro klinické a experimentální použití
Jediný dodavatel (technické důvody)
57 289 834

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

66%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 2%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,68

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 251)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 251)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 251)
Chybné IČO dodavatele 2% (5 z 251)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 251)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 251)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (1 z 251)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (4 z 251)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

51%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 66% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,96 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (2 z 251)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (2 z 251)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (4 z 251)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 251)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 251)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 251)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 16% (40 z 251)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.