Státní správa • 2015

Ministerstvo zemědělství

IČO 00020478

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

45.
pořadí
64%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Vyjádření Ministerstva zemědělství k hodnocení zIndex

 

Dobrý den,

 

děkujeme za možnost reakce na předběžné hodnocení zIndex. Níže uvádíme vyjádření Ministerstva zemědělství (MZe) zejména ke čtyřem oblastem, kde MZe dosáhlo nižšího bodového zisku, než je průměr ostatních zadavatelů.

 

Kvalita dat na věstníku a profilu zadavatele

 

-       MZe si je vědomo nedostatků v kvalitě uveřejňovaných dat zejména na věstníku u starších zakázek. S nástupem nového ministra byl zcela nově vybudován Odbor pro veřejné zakázky a byla stanovená nová pravidla pro uveřejňování a kontrolu kvality dat na profilu zadavatele i na věstníku. MZe má za to, že u aktuálních zakázek jsou již všechna data na věstníku i na profilu v pořádku. V rámci možností dochází k postupné nápravě dat i u historických zakázek.

 

-       V průběhu hodnoceného období došlo k oddělení agendy pozemkových úřadů od ministerstva a vzniku Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Řada zakázek, u kterých jsou evidovány problémy, jsou právě zakázky SPÚ, které si nyní spravuje sám jako samostatná instituce. Část nesrovnalostí velmi pravděpodobně souvisí i s migrací zakázek SPÚ na jeho vlastní profil zadavatele, kde byly započaté zakázky dokončeny.

 

-       U řady zakázek je jako nedostatek uváděno „nezveřejnění oznámení o zakázce“. MZe má za to, že oznámením o zakázce se veřejná zakázky zahajuje. Není jasné, jak může být zakázky evidována na věstníku, aniž by nebylo uveřejněno oznámení o zakázce. Tato nesrovnalost nám nedává smysl.

 

-       Další problém s metodikou hodnocení spatřuje MZe v tom, že z Index patrně vychází pouze z údajů z elektronického tržiště Gemin jako profilu zadavatele. MZe mělo ale v hodnoceném období standardní profil zadavatele na portálu eAgri, na konci roku 2014 proběhla migrace na nový profil zadavatele, který je elektronický nástroj EZAK. Odkaz na profil zadavatele je uveden jak na věstníku, tak i na portálu eAgri. Vysoká míra nesouladu profilu zadavatele s věstníkem je dle MZe způsobena právě touto chybou v hodnocení.

 

Soutěžní řízení

 

-       Vysoký podíl jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU) zejména v oblasti ICT je důsledkem potřeby reagovat na problémy, které se v souvislosti s ICT zakázkami na MZe vyskytovali v minulých obdobích. MZe s nástupem nového vedení přistoupilo k přesoutěžení klíčových ICT kontraktů v otevřených řízeních. Jedná se o velké a komplikované veřejné zakázky, kde délka zadávacích řízení výrazně přesahuje standardní doby u jednodušších zakázek. V takové situaci je potřeba vyřešit přechodná období do doby, než bude nový dodavatel vybrán na základě otevřené soutěže.

 

-       MZe zároveň využívá JŘBU jako příležitost k jednání a konfrontaci stávajících dodavatelů s podmínkami probíhajících soutěží. Tímto způsobem dosáhlo MZe v oblasti ICT značných úspor.

 

-       Část ICT zakázek bylo MZe nuceno zadat v JŘBU v objektivní krajní nouzi v souvislosti s vývojem veřejných zakázek v rámci projektu KIVS centrálně zadávaných Ministerstvem vnitra.

 

-       Značnou část veřejných zakázek zadávaných v JŘBU tvoří také zakázky zadávané konkrétnímu dodavateli z důvodu technické výjimečnosti, přičemž se jedná o resortní organizace MZe, které na základě těchto zakázek plní úkoly související s jejich zřízením (typicky veřejné výzkumné instituce). MZe v současné době prověřuje existenci vztahu „in-house“ u těchto organizací.

 

-       Značná část uvedených JŘBU opět souvisí se zakázkami SPÚ a potřebou víceprací u komplexních pozemkových úprav.

 

Konzistentní jednání

 

-       Vysoký počet vypsaných zakázek bez výsledku připisuje MZe výše uvedenému oddělení SPÚ a migrací velké části jeho zakázek na vlastní profil SPÚ. Máme za to, že velká část těchto zakázek byla dokončena na novém profilu SPÚ.

 

Pochybení dle ÚOHS

 

-       MZe si je vědomo problémů, které se u některých historických zakázek z období před nástupem současného ministra objevily, a na které poukázal i ÚOHS. MZe se z těchto pochybení snaží poučit a upravit své postupy tak, aby byly v souladu s rozhodovací praxí ÚOHS. MZe zároveň přistoupilo k přehodnocení způsobu a rozsahu využívání služeb externích administrátorů, čímž došlo k zefektivnění kontroly a řízení zadávání veřejných zakázek na ministerstvu.

 

 

 

V Praze dne 11. 6. 2015                                                      

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jiří Šimon

                                                                                            ředitel Odboru pro veřejné zakázky

 

Vyjádření zIndexu

Vážený pane Šimone,
rád bych poděkoval za Vaše stanovisko na webu zIndex.cz a zareagoval na některé jeho body. Vaše reakce je veřejná a je vaším právem v ní mít libovolné stanovisko, přesto bych rád některé části hodnocení vyjasnil upozornil na některé faktické nepřesnosti.

"nezveřejnění oznámení o zakázce" - evidujeme tam, kde je ve Věstníku oznámení o zadání zakázky, a však zakázka pod stejným evidenčním číslem v něm není vypsána (samozřejmě mimo jřbu, zpř apod). Dále viz http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=kvalita_dat_ve_vestniku

změny profilů - zindex hodnotí chyby na všech aktuálně nahlášených profilech, při dohledávání zakázek se pak dívá i na historické profily (jsou-li nadále funkční). Uvedená migrace by tedy neměla výsledky znehodnotit ( dále viz http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=uverejnovani_na_profilu_zadavatele )

konzistentní jednání - hodnocení vychází čistě z dat ve Věstníku veřejných zakázek. Migrace profilu nicméně mohla způsobit nekonzistenci evidenčních čísel vz (viz výše), je-li do věstníku uveřejňováno z profilu.

zbylé části Vašeho vyjádření jsou zcela v souladu s tím jak jsme si onen "comply or explain" přístup představovali, díky za ně.

v případě dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit
s pozdravem
Jiří Skuhrovec
tým zIndex.cz

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
O2 Czech Republic a.s.
11 754 344 061
Ats-telcom Praha a.s.
3 414 765 333
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
2 280 000 000
Strabag a.s.
29 124 849 239
Proles s.r.o.
17 101 097 646
Ostatní dodavatelé 471 1 548 464 227

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 30% (21 z 70)
Necenová soutěž 63% (44 z 70)
Dělení zakázky na části 26% (18 z 70)
Elektronická aukce 0% (0 z 70)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 3 250 042 184
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 928 560 447
Nákupy celkem 5 178 602 632

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

36%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ ICT INFRASTRUKTURY
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody), Krajní naléhavost
190 000 000
Služby ICT provozu – přechodné období
Krajní naléhavost
128 951 164
Provoz e-Agri a související aplikační infrastruktury – přechodné období
Krajní naléhavost
109 160 828
Zajištění služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy s Telefónica Czech Republic, a.s. 2012-2013
Krajní naléhavost
44 879 019
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ICT
Neuveden
43 160 040

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

46%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (10 z 535)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (44 z 535)
Neuvedený druh řízení 1% (4 z 535)
Chybné IČO dodavatele 7% (36 z 535)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 535)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 535)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (1 z 535)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 16% (84 z 535)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

32%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 33% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,11 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 535)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (2 z 535)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (8 z 535)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 535)
Insolvence dodavatele 0% (1 z 535)
Dar od dodavatele politickým stranám 9% (47 z 535)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (82 z 535)