Státní správa • 2015

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČO 75151511

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

15.
pořadí
72%
zIndex

Vyjádření zadavatele

 

 

Zadavatel Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ 75151511 provedl na základě e-mailu ze dne 5.6.2015 od FO Jiří Skuhrovec rozklad skutečností, na základě nichž byl proveden výpočet ZIndexu zadavatele. 

<br/> Zadavatel nesouhlasí s výpočtem některých, níže uvedených, hodnot:

 

  1. PODÍL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA CELKOVÝCH NÁKUPECH - Zadavatel má upraveno v interní směrnici pořizování majetku. Veřejné zakázky jsou realizovány na každé pořízení majetku, popř, stav. práce, či služby od 100.000 Kč výše, tedy není reálné, aby zadavatel pořídil 83% nákupů mimo veřejné zakázky.
  2. KVALITA DAT VE VĚSTNÍKU – Zadavatel realizoval některé veřejné zakázky formou Jednacího řízení bez uveřejnění, přičemž odeslal formulář Oznámení o zadání zakázky. V takovém případě není reálné odeslat formulář Oznámení o zakázce, což vyplývá i z metodiky MMR, přesto je tato skutečnost zohledněna. Dále v případech JŘBU-vícepráce nemá předpokládaná hodnota žádný význam, a není vyplnění této položky ve formuláři Oznámení o zadání zakázky povinné, ZIndex však na základě těchto skutečností hodnocení snižuje.
  3. KONZISTENTNÍ JEDNÁNÍ – Zadavateli není zřejmé, z jakého důvodu obdržel tak nízké hodnocení. Zadavatel si není vědom, že by často rušil veřejné zakázky, i počet víceprací považuje za nízký. Zadavatel se domnívá, že při výpočtu došlo k chybě, nebo že byla použita nesprávná data.
  4. KVALITA DAT NA PROFILU – Zadavatel využíval v letech 2013 - 2014 certifikovaný profil zadavatele VortalGov, tento profil byl k 31.12.2014 bez náhrady zrušen a vypnut, zadavatel při řádné péči nemohl tento stav předvídat, ani se proti němu bránit. V tomto případě je chyba na straně MMR. Zadavatel si nezaslouží snížení ZIndexu za chyby, které nezpůsobil.
  5. KONCENTRACE DODAVATELŮ - Zadavateli není zřejmé, co je špatného na skutečnosti, resp. proč byl snížen ZIndex, když zadá řádně jednomu dodavateli 3 ze 4 částí jedné veřejné zakázky a i vícepráce předmětné veřejné zakázky pochopitelně byly zadány stejnému dodavateli, tyto skutečnosti by neměly snižovat index, jedná se stále o jednu veřejnou zakázku.

 

Vyjádření zIndexu

Rád bych reagoval na několik bodů, a zároveň upozornil na některé faktické nepřesnosti Vaší reakce:

1. podíl veřejných zakázek:
Vaše organizace má dle účetní závěrky roční nákupy ve výši 200mil ( 62 materiál, 35 energie, 20 opravy atd..) +150 mil. výdaj v roce 2014 na nákup majetku. Dohromady skutečně cca 750 mil. Kč. Tyto výdaje považujeme za v principu soutěžitelné, a z nich ukazatel počítáme. Nicméně, jak jsem psal v prvním mailu - máte možnost u jejich části vysvětlit proč nemohly být soutěženy - v případě Vaší organizace např. považuji za pravděpodobné, že významnou část tvoří centrální nákup - tedy že výdaje fakticky byly soutěženy, avšak ministerstvem Vnitra. Pokud informace podobného charakteru vyplníte do excelové šablony (rovněž v minulém emailu), rádi ukazatel upravíme ve Váš prospěch.

2. Kvalita dat
Z zakázek, u kterých ukazujeme chybu neuveřejnění oznámení o zakázce nebyla žádná uveřejněna jako JŘBU. Pro pravděpodobné důvody chyby se doporučuji podívat na často kladené dotazy, body 5. a 6. http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq
U nevyplnění předpokládané hodnoty u JŘBU - metodika (a zásady transparentnosti) vyplnění předpokládané hodnoty požadují. V případě JŘBU věcně sami uznáváme, že se jedná o velmi podružné pochybení - a pokud to v tomto smyslu napíšete na web, připojíme k tomu svůj souhlas. Bylo by dobře předpokládanou hodnotu přesto do budoucna vyplňovat (ona má smysl i pro jřbu, např pro posouzení zda jde o zmr, polimit či nadlimit..), nicméně rozhodně nemáme ambici z chyb podobného charakteru dělat žádné aféry.

3. Ad data- viz často kladené dotazy bod 2. Ukazatel je počítán pouze nad zakázkami vypisovanými do Věstníku (tedy ne ZMR, ne JŘBU, ne ZPŘ). Problematické jsou zde u vás právě oznámení o zakázce bez výsledku, nejčastěji bývá způsobeno uveřejněním oznámení a zadání pod různými evidenčními čísly. Jinak tento ukazatel nemáte nijak zvlášť špatný - podle naší databáze jste lehce nadprůměrní.

4. Rozumíme. Podle metodiky MMR zadavatel má povinnost přenést data ze starého profilu na nový, případně zajistit nadále provoz původního profilu (jak to má udělat už MMR neříká, úplně chápeme praktické problémy s tím spojené).

Naše hodnocení je na bázi "comply or explain", tj. špatná hodnota nutně neznamená Vaše pochybení. Není to tedy tak, že Vás hodnotíme negativně. Pouze jsme identifikovali v datech nějaké chyby, a vyzýváme Vás k jejich vysvětlení. Problémy se změnou tržiště za mě zcela jednoznačně uspokojivým vysvětlením jsou, a tak to budeme i komunikovat médiím.

5. Obdobně jako u 3 - jedná se u kazatel, kde sice platí "čím vyšší tím lepší", nicméně je téměř nemožné dosáhnout maximální hodnoty 100. Vaše hodnocení zde opět není oproti ostatním nijak špatné. Naopak ho vzhledem k celkovému počtu zakázek považuji za dobré. Dále viz metodika k tomuto ukazateli, ve které mj. přiznáváme že ukazatel mírně znevýhodňuje menší zadavatele http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=opakovana_vitezstvi_dodavatelu , což můžete v reakci zdůraznit..

doufám že naši metodiku nezatratíte - místy se může jevit komplikovaná nebo nespravedlivá, ale snažíme se měřit zadavatelům stejně, věříme že při opakovaném hodnocení vám bude poskytovat užitečnou zpětnou vazbu.
za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mane Stavební s.r.o.
4 38 804 030
Daich spol. s r. o.
2 26 427 842
Keltex spol. s r. o.
1 23 277 135
Spilka a Říha s.r.o.
4 21 181 371
Hora s.r.o.
1 6 040 406
Ostatní dodavatelé 20 17 716 271

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

41%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 133 744 060
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 652 904 125
Nákupy celkem 786 648 186

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

71%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

54%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 30%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,14

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 32)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 16% (5 z 32)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 32)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 32)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 32)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 32)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 32)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (2 z 32)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,08 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 32)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 32)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 32)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 32)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 32)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (2 z 32)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (4 z 32)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.