Státní správa • 2015

Technologická agentura Čr

IČO 72050365

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Konkurence je nedostatečná.

29.
pořadí
67%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Technologická agentra ČR zadává veřejné zakázky zejména v rámci Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, který  byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54. a to dle zákona č. 130/2002 Sb. Většina těchto zakázek může být zadána s použitím výjimky dle  § 18 odst. 1 písm.c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ"), neboť zadavatel není jediným uživatelem výsledků výsledků výzkumu a vývoje. Tento postup potvrdil ve svém rozhodnutí i ÚOHS. Přesto TA ČR  za účelem transparentního přístupu analogicky podle ZVZ postupuje. Nejde však o klasické zadávání veřejných zakázek, ale procesní využití ZVZ za účelem poskytnutí dotace v souladu s § 9 zákona č. 130/2002 Sb., kde nelze hradit cenu veřejné zakázky, ale pouze způsobilé náklady konkrétního projektu. Účel a zadání veřejných prostředků je tak podřízeno zejména zákonu č. 130/2002 Sb. včetně kontroly plnění a opatřeních souvisejících s případným porušením rozpočtové kázně. Jak již bylo řečeno, přesto se TA ČR z procesních pravidel dle ZVZ nechce vymanit, naopak se je snaží plně v rámci zákonných možností aplikovat, nicméně některé generální interpretace Zindexu mohou působit na uživatele nejasně nebo navodit dojem, že se TA ČR chová netransparentně, navíc toto zpracování dat obsahuje řadu věcných chyb.

Vyjádření zIndexu

Uvedené stanovisko považujeme za uspokojivě vysvětlující některé dílčí nedostatky - typicky nízké počty nabídek nebo zakázky bez výsledku mohou být výsledkem odlišných postupů při soutěžení VaV a porovnatelnost TAČR s ostatními zadavateli je v tomto spíše slabší.

To však to pro otázku kvality dat ve Věstníku a na profilu. Když už se TAČR rozhodnul dobrovolně postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, měl by tak činit beze zbytku, nikoliv si pouze vybírat dílčí ustanovení. V případě, že zde byly identifikovány chyby v hodnocení, budeme rádi za upřesnění - předtím však doporučují prostudovat často kladené dotazy ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq ), většina "chyb" konstatovaných zadavateli chybami reálně není.

Konečně si dovolím poznámku, že TAČR zIndexem není nijak znevýhodněn - např. v případě ukazatele "Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech" získává maximální hodnocení zřejmě díky tomu, že soutěží i o jiné výdaje než nákupy zboží a služeb. Pro ostatní zadavatele je hodnocení 100 prakticky nemožné dosáhnout.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

24%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
INKA - Inovační kapacity 2014+ Etapa I., jednací řízení
Návrh jiných než stavebních projektů
1
Ø2 v odvětví
INKA - Inovační kapacity 2014+ Etapa I., jednací řízení
Návrh jiných než stavebních projektů
1
Ø2 v odvětví
Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření v České republice
Výzkum a experimentální vývoj
1
Ø2 v odvětví
Výzkum ozáření obyvatelstva České republiky od radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulace
Výzkum a experimentální vývoj
1
Ø2 v odvětví
Emergentní polutanty ve složkách životního prostředí
Výzkum a experimentální vývoj
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Berman Group s.r.o.
3 56 738 000
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
4 33 001 016
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
5 23 832 995
Masarykova univerzita
4 16 861 398
Ažd Praha s.r.o.
1 9 197 000
Ostatní dodavatelé 30 62 019 725

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

66%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 13)
Necenová soutěž 100% (13 z 13)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 13)
Elektronická aukce 0% (0 z 13)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 262 488 071
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 262 488 071

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

48%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 24%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,03

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

37%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 48)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (2 z 48)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 48)
Chybné IČO dodavatele 10% (5 z 48)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 48)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 48)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 48)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 48)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

12%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 20% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,68 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 48)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 48)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 48)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 48)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 48)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 48)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (5 z 48)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.