Velká města • 2016

Statutární město Plzeň

IČO 00075370

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Vyjádření zadavatele

Aplikace nerozlišuje zakázky před novelu zákona a po novele zákona o VZ z roku 2012. Většina povinností je až po novele zákona. Většina takzvaných chyb je na zakázkách před novelou z roku 2012, kde platila jiná pravidla.

Druhou skupinou takzvaných chyb jsou zakázky malého rozsahu – to znamená zakázky, které se zveřejňují na profilu zadavatele na základě směrnic města a ne podle zákona a tudíž na ně nemohou platit pravidla této kontroly.

 

Třetím typem chyb je míchání IČ. Statutární město Plzeň má jeden společný profil s příspěvkovými organizacemi, které mají různá IČ. Profil splňuje všechna pravidla pro více IČ, ale analýza to nezohledňuje. 

Vyjádření zIndexu

Děkujeme za připomínky,
dovolím si několik krátkých vysvětlení:
1) hodnoceno je období 2013-2015, tedy argument s účinností zákona v roce 2012 považujeme za lichý
2)Zakázky, které jsou v souladu s vyhláškou 133/2012 označeny jako zakázky malého rozsahu negativně hodnoceny nejsou. Problémem jsou zakázky, které nejsou označny nijak, a nelze tak posoudit, zda byly zadány v režimu zákona

3) Nejsme si vědomi jakýchkoliv "pravidel pro více ič". Z titulu zmíněné vyhlášky je každý zadavatel povinen provozovat pofil zadavatele. Nicméně přimíchání zakázek do profilu navíc nevede samo o sobě k žádnému snížení hodnocení, nejsou-li tyto zakázky v průměru chybovější, než ostatní zakázky zadavatele

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zhotovitel díla „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“
Rekonstrukce budov
3
Ø5 v odvětví
Achiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar
Rekonstrukce budov
6
Ø5 v odvětví
Úslavský kanalizační sběrač - 2.etapa, 1. fáze
Stavební práce na výstavbě kanalizace
20
Ø5 v odvětví
Relax centrum Štruncovy sady
Výstavba středisek pro volný čas
7
Ø3 v odvětví
Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Výstavba divadel
1
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Smp Cz, a.s.
11 885 317 261
Pohl cz, a.s.
11 369 623 929
Berger Bohemia a. s.
12 213 714 041
Ohl Žs, a.s.
5 110 981 998
Eliod servis, s.r.o.
9 102 624 476
Ostatní dodavatelé 232 1 535 569 157

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (19 z 65)
Necenová soutěž 6% (4 z 65)
Dělení zakázky na části 15% (10 z 65)
Elektronická aukce 3% (2 z 65)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 3 387 754 327
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 9 005 755 568
Nákupy celkem 12 393 509 894

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
76 964 159
4x4 Cultural Factory Světovar, Archiv Světovar - likvidace ekologické zátěže dehtem – vybourání korkolitu
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
38 092 249
Nákup projektové dokumentace - Rekonstrukce úpravny vody Plzeň
Jediný dodavatel (právní důvody)
21 748 543
Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
20 141 804
Administrace stavby PVTP III
Předchozí zakázka bez nabídek
16 319 300

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

59%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 16%
Zrušené zakázky 16%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,43

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (1 z 286)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 43% (122 z 286)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 286)
Chybné IČO dodavatele 7% (21 z 286)
Chybné IČO zadavatele 1% (2 z 286)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 286)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (3 z 286)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (28 z 286)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

38%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 46% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,74 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 286)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 6% (18 z 286)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (4 z 286)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 286)
Insolvence dodavatele 0% (1 z 286)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (18 z 286)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 24% (70 z 286)