Small cities • 2018 • past ranking

Město Říčany

IČO 00240702

Calls for tenders are often modified or cancelled. Buyer does not use tools to support competition.

78.
ranking
69%
zIndex

Buyer's statement

VYJÁDŘENÍ MĚSTA ŘÍČANY K ANALÝZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zIndex

Reagujeme tímto na konečné výsledky analýzy zadávání veřejných zakázek zIndex.

Stejně jako před třemi lety jsme nadále skeptičtí, pokud jde o některé parametry hodnocení, ať už z důvodu nízké vypovídací hodnoty nebo problematického způsobu hodnocení.


Je pravda, že oproti předchozímu vyhodnocení z roku 2015 se původce analýzy v mnohém poučil alespoň do té míry, že v doprovodných informacích uvádí kromě zevrubného popisu použité metodiky i možné případy, kdy zjišťovaný indikátor znevýhodňuje určité zadavatele, kteří se neprávem dočkají nízkého indexu hodnocení. Bohužel se asi nedá reálně očekávat, že občan či novinář, který se k výsledkům hodnocení dostane, prokliká metodiku hodnocení, záložku „Podrobné info“ u daného parametru, či dokonce připojené vyjádření zadavatele, aby si udělal komplexní představu o kvalitě zadávacích procesů v daném městě.


Analýza zIndex je orientována na zadávání zakázek v režimu podle zákona, tj. zakázek nadlimitních a podlimitních. Je otázkou, do jaké míry je toto omezení záběru analýzy vhodné. Výzkum zcela opomíjí hodnocení zadávacích procesů v kategorii veřejných zakázek malého rozsahu, přestože je obecně známo, že velká část veřejných finančních prostředků je vynakládána právě těmito postupy. V tomto směru má město Říčany velmi přísné a důsledně aplikované vnitřní předpisy, což paradoxně zhoršuje výsledek hodnocení v některých parametrech, jak bude uvedeno dále.

 V konečném hodnocení dosáhlo město Říčany hodnoty 69 %; v době zpracování tohoto vyjádření není nicméně dostupný údaj o umístění v rámci kategorie Malá města.

Projekt zIndex, tak jak jsou jeho výsledky prezentovány, považujeme nadále za velice problematický. Přesto, nebo právě proto, připojujeme stručné vyjádření k jednotlivým hodnoceným parametrům.

 

Počet nabídek: 51 % (průměr 49 %)

Možnost ovlivnit počet podaných nabídek je diskutabilní. Komentář autorů se k této výhradě vyjadřuje.

Pravdou zůstává, že situace na trhu je v jednotlivých segmentech proměnlivá, aktuální situace na trhu stavebních prací je v tomto směru zcela vypovídající. Město Říčany se ocitlo těsně nad průměrem.

 

Koncentrace dodavatelů: 48 % (průměr 55 %)

U tohoto parametru je použit chybný číselný údaj o objemu zakázek realizovaných dodavatelem BDS Benešov s.r.o. ZIndex uvádí hodnotu 330 651 123 Kč. Údaj byl získán z oznámení publikovaného ve Věstníku VZ v roce 2015, kdy písařskou chybou byla mylně zadána konečná hodnota zakázky v EUR, namísto v CZK. Tento dodavatel podle údajů zadavatele realizoval v rozhodném období pro město zakázky v hodnotě 13 056 454 Kč. Pro účely analýzy byl převzat chybně zadaný údaj, který má ovšem zcela zásadní význam pro hodnocení města Říčany v tomto kritériu.


Nástroje podporující soutěž: 34 % (průměr 59 %)

Domníváme se, že město Říčany je v tomto parametru neoprávněně znevýhodněno, a to ze dvou důvodů:

1) Jak sami autoři připouští, výpočet znevýhodňuje zadavatele, kteří místo na části zakázku rozdělili na několik samostatných zakázek (za udržení stejných postupů uveřejnění a volby řízení).  Jedná se o zcela legitimní postup, který vede ke stejnému cíli, ale v hodnocení zIndex se taková zakázka neobjeví.

2) Město Říčany až do roku 2016 publikovalo informace o veřejných zakázkách malého rozsahu kromě jiného i prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek – uveřejněním oznámení o zakázce. Tato oznámení jsou podle všeho zahrnuta do základu, z nějž je počítáno procento využití nástrojů podporujících soutěž. Vliv na celkové hodnocení tohoto parametru je evidentní.

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech: 89 % (průměr 66 %)

Bez komentáře

 

Pochybení dle ÚOHS: 100 % (průměr 96 %)

Bez komentáře

 

Soutěžní řízení: 94 % (průměr 91 %)

Bez komentáře


Konzistentní jednání: 50 % (průměr 77 %)

Jsou sledovány tři dílčí parametry:

„Zrušené zakázky“: 1 %, „Průměrný počet změn vypsané zakázky“: 0,27 % a „Vypsané zakázky bez výsledku“: 46 %.

Třetí kritérium „Vypsané zakázky bez výsledku“, kde je vykázána hodnota 46 %, má zásadní vliv na celkové hodnocení města Říčany v tomto výzkumu, a to na základě zcela nevhodně nastavených vstupních podmínek.

Jak jsme obsáhle vysvětlovali ve vyjádření k hodnocení zIndex v roce 2015, město Říčany v souladu se svým přísným vnitřním předpisem pro oblast zadávání veřejných zakázek až do roku 2016 publikovalo informace o veřejných zakázkách malého rozsahu kromě jiného i prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek – uveřejněním oznámení o zakázce, a to u všech VZMR s předpokládanou hodnotou 100 000 Kč a vyšší. V těchto případech je v zadávacích podmínkách i v samotném oznámení o zakázce jednoznačně deklarováno, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, a nejde tudíž o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách, přičemž je zde uvedena tomu odpovídající předpokládaná hodnota. Oznámení o zakázce sloužilo v těchto případech pouze k co nejširší publikaci informace o zakázce. Protože se nejedná o zadávací řízení podle zákona, není následně uveřejňováno ani oznámení o zadání zakázky. V případě veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel takovou povinnost nemá. Důsledkem této přísné a striktně transparentní praxe zadavatele je pak absurdně vysoký počet „Vypsaných zakázek bez výsledku“, což ovšem neodpovídá realitě.

Pro úplnost uvádíme, že město Říčany od uveřejňování oznámení o VZMR ve Věstníku veřejných zakázek, i vzhledem k předchozím dezinterpretacím ze strany autorů analýzy zIndex, upustilo.

Kvalita dat ve Věstníku: 92 % (průměr 91 %)

Zjištěné nepřesnosti v uveřejněných formulářích (chybné IČO dodavatele či zadavatele, chybně uvedený název zadavatele apod.) jsou projevem jisté nepozornosti či nedůslednosti při vyplňování formuláře. Chceme se rozhodně pokusit tyto případy do budoucna minimalizovat, nicméně význam těchto chyb a překlepů z hlediska respektování zásad platných pro zadávání veřejných zakázek je poměrně nevelký.

 

Kvalita dat na profilu: 60 % (průměr 38 %)

Jsou zde indikována velmi různorodá pochybení, z nichž považujeme za vhodné komentovat následující. 

Typická zjištění:

JŘBU - Chybí skutečně uhrazená cena – uhrazená cena je uvedena u původní zakázky, na niž JŘBU (zadání víceprací) navazuje, což podle našeho názoru odpovídá tehdejší metodice (po účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek již není relevantní).

Vítězná cena neodpovídá Věstníku, Druh řízení neodpovídá Věstníku, Počet nabídek neodpovídá Věstníku – provedli jsme namátkovou kontrolu vytýkaných případů a domníváme se, že údaje jsou v pořádku. Chyby jsou podle našeho názoru detekovány mylně.

Základní škola, Komenského náměstí, Říčany  – zde a dále u soutěže Komunitní centrum Říčany bylo  autory analýzy shledáno několik pochybení. Podotýkáme, že se v obou případech jedná o soutěž o návrh, která má dle zákona jisté odchylky od standardních uveřejnění (neuveřejňuje se písemná zpráva zadavatele, neexistuje údaj o „vítězné ceně“ apod.) Pokud jsou údaje z profilu roboticky vyhodnoceny na základě shodných kritérií jako u veřejné zakázky zadávané například v otevřeném či zjednodušeném podlimitním řízení, jsou mylně detekovány chyby, což zadavatele diskriminuje. Je pikantní, že původce analýzy zIndex na jedné straně doporučuje zadavatelům využití soutěže o návrh (viz jeho komentář k parametru Počet nabídek), na druhé straně není schopen výsledky soutěže o návrh správně zpracovat.

Zakázka nenalezena na žádném profilu – Podle autorů analýzy je důvodem této chyby zpravidla neuvedení evidenčního čísla VZ na profilu. Provedli jsme důslednou kontrolu deklarovaných pochybení a zakázka byla na základě evidenčního čísla VZ ve všech případech na profilu vyhledána (evid. č. VZ 402461, 509252, 479033, 505245, 507314, 403322, 508316). Chyby jsou podle našeho názoru detekovány mylně. Jediným případem, kdy nelze zakázku na profilu jednoduše vyhledat, je zakázka evid. č. Z2016-000225, u níž bylo oznámení o výsledku zadávacího řízení odesláno k uveřejnění poté, co provozovatel Věstníku přešel na nový systém formulářů podle zákona č. 134/2016 Sb., zatímco oznámení o zahájení zakázky bylo odesláno ještě do starého systému formulářem podle zákona č. 137/2006 Sb., a právě pod tímto číslem formuláře 646614 je zakázka uvedena na profilu zadavatele. Zadavatel se ani v tomto případě nedopustil žádného pochybení.

 

Závěrem chceme podotknout, že město Říčany je otevřeno diskusi nad touto problematikou a vítá i relevantní příklady dobré praxe. Výsledky projektu zIndex považujeme za poměrně zajímavý podklad pro odbornou debatu. Nesouhlasíme ale se skandalizací a poškozováním dobrého jména našeho města na základě chybných či zavádějících informací. Upozorňujeme proto již nyní, že v takovém případě jsme připraveni na negativní publicitu reagovat standardním způsobem a prostřednictvím tiskové zprávy určené pro celostátní média obhájit korektnost námi uplatňovaných zadávacích procesů.

Mgr. Vladimír Kořen

starosta města

zIndex comment

Ceníme si poznámky, že se zIndex zlepšuje. Některé z připomínek jsou na delší metodologickou diskusi, která již částečně interně se zadavatelem proběhla, a pro kterou zde není prostor. Vypořádáváme tedy pouze obecný základ připomínek:


Počet nabídek - Počet uchazečů zadavatel ovlivnit řadou postupů může. Např. korektním uveřejňováním, delšími lhůtami, méně restriktivními kvalifikačními předpoklady, jednoznačnými a smysluplnými hodnotícími kritérii. V obecnější rovině pak správnou specifikací zakázky navazující na průzkum trhu. Manuály dobré praxe reálnou konkurenci pokládají za základní prvek transparentního zadávání, a jednoznačně zadavatele motivují ke krokům jak konkurenci napomáhat. Viz často kladený dotaz č. 5 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq


Koncentrace dodavatelů - hodnocení vychází z údajů, které zadavatel o zakázce uveřejnil. K možnému zkreslení tedy mohlo dojít pouze chybou zadavatele - který uznává, že chybu učinil, a navíc neopravil. Veřejnost je tak o zakázce chybně informována.


Konzistentní jednání - Říčany nesprávně uveřejňovaly zakázky malého rozsahu, jako by byly zadány v režimu zákona. Autoři zIndexu uznávají, že se zřejmě jednalo o ambici o vyšší transparentnost nad rámec zákona, bohužel fakticky takové uveřejňování vedlo k porušení uveřejňovacích metodik (kdy zakázky byly označeny za Otevřené) a rovněž mohlo vést ke zmatení veřejnosti.

zIndex striktně vychází z toho co bylo zveřejněno - a zveřejněny byly zakázky v režimu zákona. V důsledku množství podobných (sporných) chyb jsou následně Říčany hodnoceny negativně v tomto ukazateli i ukazatelích chybovosti. Pokud bychom tyto nedostatky pominuli, bylo by hodnocení řádově o 5-10% lepší a Říčany by patřily k nadprůměrně hodnoceným městům.


za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

51%
average 49%
Largest contracts
Industry
Bids
Rekonstrukce I. ZŠ Říčany v ulici Sokolská, zateplení a spisovna
Construction work for school buildings
5
Ø5 in industry
Svoz odpadu pro město Říčany
Refuse and waste related services
2
Ø2 in industry
Sportoviště u Říčanského lesa
Multi-purpose sports facilities construction work
7
Ø5 in industry
Mlýnský rybník - rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže
Construction work
6
Ø5 in industry
Nájem zařízení pro měření rychlosti ve správním obvodu ORP Říčany
Measuring instruments
2
Ø1 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

48%
average 55%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
BDS Benešov s.r.o.
4 330,651,132
Marius Pedersen a.s.
1 72,579,293
Porr a.s.
8 64,261,683
HYDRO & KOV s.r.o.
2 31,688,558
"Sdružení revitalizace DPS"
4 14,221,595
Other suppliers 43 117,213,322

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

34%
average 59%
Tool Contracts count
Extended deadlines 4% (5 from 140)
Nonprice competition 4% (5 from 142)
Division into lots 1% (2 from 142)
E-auction 3% (4 from 142)
Innovative procedure 0% ( from 142)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

89%
average 66%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 815,288,704
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 212,330,674
Total 1,027,619,378

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

94%
average 91%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

50%
average 77%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 46%
Cancelled contracts 1%
Average requirements modifications count 0.27

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

92%
average 91%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 4% (7 from 177)
Final or estimated price not published 3% (5 from 177)
Procedure type not published 0% (0 from 177)
Missing supplier ID 5% (8 from 177)
Missing buyer ID 7% (13 from 177)
Wrong buyer name 1% (1 from 177)
Missing call for tenders 0% (0 from 177)
Missing winning price 0% ( from 177)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 177)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

60%
average 38%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 82% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.91 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of 57 tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders