Government • 2019 • past ranking

Česká správa sociálního zabezpečení

IČO 00006963

Buyer has seriously violated procurement law. There are not many contract extensions and ammendments.

Buyer's statement

Vyjádření ČSSZ k analýze zadávání veřejných zakázek zIndex

ČSSZ kladně hodnotí iniciativu týmu zIndex, která si prostřednictvím analýzy zadávání veřejných zakázek klade za cíl upozorňovat na příklady dobré praxe v této oblasti, považuje však za nutné vyjádřit se k výsledkům analýzy zadávání veřejných zakázek ČSSZ.

ČSSZ nesouhlasí s obecným shrnutím, podle kterého „dle ÚOHS závažně porušila zákon a nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt“. Takové hodnocení považuje ČSSZ za zkreslené, neboť nebere v potaz specifika takového úřadu, jakým je ČSSZ. ČSSZ je úřadem s celostátní působností se specifickou agendou, což se odráží nejen v předmětu plnění poptávaných zakázek, ale rovněž v množství veřejných zakázek, které zadává. Tyto aspekty se samozřejmě promítají v hodnocených položkách analýzy zIndex – od koncentrace dodavatelů, nástrojů podporujících soutěž, až po položky hodnocené v kategorii konzistentní jednání. Je zapotřebí zdůraznit, že velký podíl veřejných zakázek ČSSZ představují plnění týkající se unikátních IT systémů, které kladou mj. velké nároky na kvalifikaci a tím i počet dodavatelů schopných zakázku plnit, a poskytují poměrně omezený prostor pro uplatňování nástrojů podporujících soutěž (inovativní druhy řízení, elektronická aukce, dělení zakázek na části aj.). Klade-li si analýza za cíl upozorňovat na příklady dobré praxe, pak by bylo férové, aby vedle zjednodušujících závěrů o pochybeních byla např. pozitivně hodnocena praxe omezování použití JŘBU. Přes výše uvedená specifika svých potřeb ČSSZ dlouhodobě omezuje zadávání veřejných zakázek v JŘBU, a to až do té míry, že v r. 2017 byla pouze 1 veřejná zakázka zadána v tomto druhu řízení, v r. 2018 a dosud ani v r. 2019 tento druh použit nebyl. Analýza zIndex rovněž nezohledňuje skutečnost, že ČSSZ je organizací spadající do resortu ministerstva práce a sociálních věcí, a jako taková participuje na centralizovaných veřejných zakázkách zadávaných MPSV jakožto centrálním zadavatelem. Dále obecné konstatování v úvodu, podle něhož „zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon“, je dle názoru ČSSZ v souvislosti s položkou pochybení dle ÚOHS rovněž zavádějící. ČSSZ nezpochybňuje závažnost porušení zákona, kterého se dopustila ve dvou uvedených případech v této položce, nicméně v kontextu již zmiňovaných specifik a počtu vyhlášených nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek v uplynulých 5 letech (celkem 157 veřejných zakázek), se jeví takové konstatování a dosažená hodnota 63 % u této položky jako neadekvátně přísné. ČSSZ rovněž upozorňuje na nesprávnou interpretaci, resp. práci s daty analýzy zIndex uvedenou v položkách Kvalita dat ve Věstníku a kvalita dat na Profilu, kdy zjištěná pochybení často neodpovídají skutečnému stavu. Níže proto ČSSZ uvádí tabulky (resp. výčet zakázek), v nichž se vyjadřuje k jednotlivým zjištěním.


Mgr. Ing. Markéta Hoidekrová

ředitelka sekce ústředního ředitele ČSSZ


Vzhledem k tomu, že není možné vložit tabulky, jsou údaje řazeny v pořadí: Název zakázky, deklarovaný typ chyby, a vyjádření ČSSZ.


Kvalita dat ve Věstníku


ČSSZ - pořízení klimatizačních jednotek do serveroven

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Zakázka z roku 2015. Vítězná cena uveřejněna (2x) – body II.1.7) a V.2.4). Předpokládaná hodnota je nepovinný údaj.

ČSSZ - investiční akce malého rozsahu - strojní; část archivační systémy

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ). Předpokládaná cena není na starém formuláři vůbec uvedena. Vítězná cena uveřejněna v bodě II.2.1)

ČSSZ - investiční akce malého rozsahu - strojní; část EPS

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny, Nezveřejnění oznámení o zakázce

Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ). Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.1.7) a V.2.4)

ČSSZ - Registr IKP

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.2.1) a V.4)

ČSSZ - Podpora a další rozvoj řešení interaktivních formulářů

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny, Neuveřejněna vítězná cena

Vítězná cena uveřejněna (2x) – body II.1.7) a V.2.4).

Předpokládaná hodnota je nepovinný údaj.

Zajištění servisu, oprav výtahů a zdvihacích zařízení v budovách ústředí ČSSZ a centrálním archivu

Neuvedený počet nabídek

Uvedeno v bodě V.2)

Zajištění servisních služeb uživatelských PC

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.2.1) a V.4)

Zajištění elektroprací, údržby a čištění rozvoden nízkého napětí pro potřeby ústředí ČSSZ

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny, Nezveřejnění oznámení o zakázce

Vítězná cena uveřejněna (2x) – body II.1.7) a V.2.4).

Předpokládaná hodnota je nepovinný údaj. ZPŘ – oznámení o zakázce se nepoužívá.

Výběr poskytovatele překladatelských a tlumočnických služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení

Neuvedený počet nabídek, Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny, Neuveřejněna vítězná cena

Zakázka byla zrušena. Těžko tedy může být uvedena vítězná cena!

Technická zařízení pro provoz analytických nástrojů k zajištění kybernetické bezpečnosti IIS ČSSZ

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Vítězná cena uveřejněna (2x) – body II.1.7) a V.2.4). Předpokládaná hodnota je nepovinný údaj.

Služba expertní provozní podpory ServiceDesku ČSSZ

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny, Nezveřejnění oznámení o zakázce

Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) § oznámení o zakázce se nepoužívá. Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.1.7) a V.2.4)

Servisní smlouva na servisní služby serverové farmy CITRIX

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Vítězná cena uveřejněna (2x) – body II.1.7) a V.2.4).

Předpokládaná hodnota je nepovinný údaj.

Právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD a.s.

Neuveřejněna vítězná cena

Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.2.1) a V.4)

Provozní podpora a další rozvoj IKR a JPŘ PSV

Chybné IČO zadavatele

Překlep, nepovinný údaj.

Pořízení a obnova HW a SW

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Vítězná cena uveřejněna (2x) – body II.1.7) a V.2.4).

Předpokládaná hodnota je nepovinný údaj.

Podpora HW a SW Datového úložiště

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.2.1) a V.4)

PSSZ Praha 8 - Revitalizace budovy České správy sociálního zabezpečení - PSSZ Praha 8

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.2.1) a V.4)

PSSZ - rekonstrukce skladových prostor Hostivař

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny, Nezveřejnění oznámení o zakázce

Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) – body II.1.7) a V.2.4)

Optimalizace řízení projektů ČSSZ

Nezveřejnění oznámení o zakázce

Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) § oznámení o zakázce se nepoužívá.

Obnova vozového parku

Neuveřejněna vítězná cena

Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.2.1) a V.4)

OSSZ Klatovy - energetické úspory budovy OSSZ Klatovy, Kollárova 528

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny, Nezveřejnění oznámení o zakázce

Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) § oznámení o zakázce se nepoužívá.

Dodávky tiskopisů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny, Neuveřejněna vítězná cena

Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.2.1) a V.4)

Dodávky tiskopisů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ

Neuveřejněna vítězná cena

Vítězná cena uveřejněna (2x) – body II.1.7) a V.2.4)

Dodávky obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny, Neuveřejněna vítězná cena

Předpokládaná cena je nepovinný údaj. Vítězná cena uveřejněna (2x) v bodě II.2.1) a V.4)

Dodávky dodejkových obálek s vlastní výzvou pro potřeby územních organizačních jednotek a ústředí ČSSZ

Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny

Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ). Předpokládaná cena není na starém formuláři vůbec uvedena. Vítězná cena uveřejněna v bodě II.2.1)

 

Kvalita dat na Profilu

    

Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro vymáhání pohledávek

Zakázka nenalezena na žádném profilu

EZAK P15V00000261

Vzdělávání zaměstnanců ČSSZ v oblasti projektového řízení

Zakázka nenalezena na žádném profilu

NEN N006/18/V00024205

Rámcová smlouva na dodávku aktivních prvků a rozšiřujících modulů

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Zajištění elektroprací, údržby a čištění rozvoden nízkého napětí pro potřeby ústředí ČSSZ

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

2 uchazeči se neregistrovali do EZAKu

Zajištění elektroprací, údržby a čištění rozvoden nízkého napětí pro potřeby ústředí ČSSZ

Druh řízení neodpovídá Věstníku

ZPŘ se ve Věstníku ve formuláři F02 označuje jako otevřené řízení

Dodávky tiskopisů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Dodávky tiskopisů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

uchazeči se neregistrovali do EZAKu

Uplatnění opce ke smlouvě na provozní podporu integrační sběrnice ESB Backend, souvisejících integračních řešení a vybraných aplikací IKR

Zaplacená částka výrazně neodpovídá částce vysoutěžené ve Věstníku (včetně dodatků).

Doplněno (nebylo uvedeno)

Rámcová dohoda na nákup čipových karet a příslušenství

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

ČSSZ - Rámcová dohoda na zajištění služeb v oblasti penetračního testování a bezpečnostních prověrek prvků integrovaného informačního systému ČSSZ

Zakázka nenalezena na žádném profilu

EZAK P16V00000381

ČSSZ - HW vybavení nově vybudovaného datového centra ČSSZ

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

uchazeč se neregistroval do EZAKu

ČSSZ - investiční akce malého rozsahu - strojní; část EPS

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

uchazeči se neregistrovali do EZAKu

ČSSZ - investiční akce malého rozsahu - strojní; část EPS

Druh řízení neodpovídá Věstníku

ZPŘ se ve Věstníku ve formuláři F02 označuje jako otevřené řízení

Rámcová dohoda zálohovací software Backup Exec

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost (APV EXK, DAP) a úložiště informací o důchodech (APV EDS)

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Dodávky tiskopisů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Obnova vozového parku

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Zakázka byla dodatečně rozdělena na 8 částí. Cena je sečtená.

Obnova vozového parku

Dodavatel neodpovídá Věstníku

Zakázka byla dodatečně rozdělena na 8 částí.

Obnova vozového parku

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

Zakázka byla dodatečně rozdělena na 8 částí.

ČSSZ - Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programovéhovybavení pro oblast OCR linek

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

ČSSZ - Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programovéhovybavení pro oblast OCR linek

Druh řízení neodpovídá Věstníku

Užší řízení se ve Věstníku uvádí jako „otevřené řízení“

Služba VMware technického specialisty

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

Doplněno

Dodávky obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Dodávky obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

uchazeči se neregistrovali do EZAKu

Uzavření rámcové smlouvy na nákup PC a monitorů

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Uzavření rámcové smlouvy na nákup PC a monitorů

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

Doplněno

ČSSZ - Podpora a další rozvoj řešení interaktivních formulářů

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

ČSSZ - datové centrum ČSSZ

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

Doplněno

ČSSZ - investiční akce malého rozsahu - strojní; část archivační systémy

Zakázka nenalezena na žádném profilu

Gemin https://www.gemin.cz/verejne-zakazky/cssz-investicni-akce-maleho-rozsahu-strojni-c

Poskytování bezpečnostních služeb přepravy finanční hotovosti

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

ČSSZ - pořízení klimatizačních jednotek do serveroven

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

uchazeči se neregistrovali do EZAKu

Podpora a rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky - 2018+

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správa nárokových podkladů - II

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Služba expertní provozní podpory ServiceDesku ČSSZ

Druh řízení neodpovídá Věstníku

ZPŘ se ve Věstníku ve formuláři F02 označuje jako otevřené řízení

ČSSZ - Registr IKP

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

Doplněno, 3 uchazeči se neregistrovali do EZAKu

ČSSZ - Registr IKP

Druh řízení neodpovídá Věstníku

Užší řízení se ve Věstníku uvádí jako „otevřené řízení“

ČSSZ - Provozní administrace DB provozu a správa HW vybavení datového úložiště ČSSZ na roky 2017-2021

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Optimalizace řízení projektů ČSSZ

Druh řízení neodpovídá Věstníku

ZPŘ se ve Věstníku ve formuláři F02 označuje jako otevřené řízení

Rámcová smlouva na užívací práva software IMSVA antispamové poštovní brány ČSSZ

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Dodávky dodejkových obálek s vlastní výzvou pro potřeby územních organizačních jednotek a ústředí ČSSZ

Zakázka nenalezena na žádném profilu

Gemin T002/16/V00037137

ČSSZ - Rámcová dohoda na zajištění penetračních testů a bezpečnostních prověrek integrovaného informačního systému ČSSZ

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)a

PSSZ - rekonstrukce skladových prostor Hostivař

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

uchazeči se neregistrovali do EZAKu

PSSZ - rekonstrukce skladových prostor Hostivař

Druh řízení neodpovídá Věstníku

ZPŘ se ve Věstníku ve formuláři F02 označuje jako otevřené řízení

OSSZ Klatovy - energetické úspory budovy OSSZ Klatovy, Kollárova 528

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

uchazeči se neregistrovali do EZAKu

OSSZ Klatovy - energetické úspory budovy OSSZ Klatovy, Kollárova 528

Druh řízení neodpovídá Věstníku

ZPŘ se ve Věstníku ve formuláři F02 označuje jako otevřené řízení

Servisní smlouva na servisní služby serverové farmy CITRIX

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

Doplněno, 1 uchazeč se neregistroval do EZAKu

Zajištění překladatelských služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení

Zaplacená částka výrazně neodpovídá částce vysoutěžené ve Věstníku (včetně dodatků).

Doplněno čerpání

Podpora HW a SW Datového úložiště

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

doplněno

Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky – II

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky – II

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

doplněno

Rámcová dohoda Antivirové ochrany ČSSZ

Vítězná cena neodpovídá Věstníku

Doplněno (nebylo uvedeno)

Úklid budov ústředí ČSSZ

Počet nabídek neodpovídá Věstníku

uchazeči se neregistrovali do EZAKu

 

 

 

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

62%
average 57%
Largest contracts
Industry
Bids
Pořízení SW produktů, podpory, expertních a konzultačních služeb Oracle
Information systems
3
Ø2 in industry
Nákup HW vybavení Mainframe
Data-processing machines (hardware)
1
Ø2 in industry
Podpora a rozvoj integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk - 2018+
Information systems
3
Ø2 in industry
Podpora a rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky - 2018+
IT services: consulting, software development, Internet and support
3
Ø1 in industry
Rámcová smlouva na dodávku aktivních prvků a rozšiřujících modulů
Network equipment
1
Ø2 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

92%
average 86%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
KOMIX s.r.o.
6 403,432,944
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
1 297,000,000
Asseco Central Europe, a.s.
6 294,697,366
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
4 292,503,443
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
6 251,785,582
Other suppliers 381 1,875,720,828

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

32%
average 43%
Tool Contracts count
Extended deadlines 18% (16 from 91)
Nonprice competition 11% (10 from 92)
Division into lots 3% (3 from 92)
E-auction 0% (0 from 92)
Innovative procedure 0% (0 from 92)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

64%
average 75%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 3,904,672,425
Small scale tenders 594,852,095
Unregulated purchases 6,370,312,504
Total 10,869,837,025

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

92%
average 75%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Rozvoj a údržba ekonomického informačního systému (EKIS) pro výplaty pojistných a nepojistných dávek
Authorship rights
- 30,525,000
Výplata jednorázového příspěvku k důchodu
Emergency
- 12,000,000
ČSSZ - RS blok podpůrné systémy DIS, PŘKPS - 2014 a rozvoj APV IKR
Emergency
- 5,617,000
ČSSZ - úpravy IKR pro ESF 2014+ - posílení HW
Technical exclusivity
- 4,131,000
Aplikační podpora APV PSL
Emergency
- 3,884,706

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

51%
average 64%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 6%
Cancelled contracts 18%
Average requirements modifications count 0.84
Average decision length 105.84 days