We rate all 13 regions of Czech Republic. • 2020 • past ranking

Plzeňský kraj

IČO 70890366

Small number of firms recieve most of contracts. There are not many contract extensions and ammendments.

5.
ranking
71%
zIndex

Buyer's statement

Dobrý den,

zasíláme za Centrální nákup Plzeňského kraje stanovisko k provedené analýze Zindex. Z našeho pohledu centrálního zadavatele a administrátora nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek Plzeňského kraje, jím zřizovaných příspěvkových organizací, ale i mnohých dalších subjektů, zejména pak obcí, který se v oblasti zadávání veřejných zakázek pohybuje od roku 2009, se nám jako objektivní kritéria hodnocení úspěšnosti zadávání veřejných zakázek, která by byla možno aplikovat na všechny kraje, jeví především počet veřejných zakázek, které jsou předmětem šetření ÚOHS včetně posouzení závažnosti přestupku, dále případné korekce u dotovaných veřejných zakázek, porovnání předpokládané hodnoty s nabídkovou cenou a v neposlední řadě využití inovativních metod (např. BIM, Design&Build, předběžné tržní konzultace). Analýza by měla zohledňovat různorodý charakter zakázek, jelikož každý veřejný zadavatel řeší jiné situace a ke každé z jím zadávaných veřejných zakázek musí být přistupováno individuálně.

 

Níže zasíláme vyjádření k některým z kritérií analýzy zadávání veřejných zakázek Zindex:


Počet nabídek

V rámci prověřovaných veřejných zakázek se jednalo vesměs o speciální veřejné zakázky (nabídková řízení, stavební zakázky, zdravotnické služby), kde jsou stanoveny kvalifikační podmínky s ohledem na speciální předmět veřejné zakázky a tomu odpovídá i nižší okruh dodavatelů, kteří jsou schopni tyto kvalifikační podmínky splnit.

Počet podaných nabídek může dodavatel ovlivnit jen částečně. CNPK a zadavatelé PK zadávají převážnou část zakázek v otevřených řízeních (OŘ, ZPŘ, otevřené VZMR).

Pokud jde o nabídková řízení v železniční dopravě, existuje omezený okruh dodavatelů (ČD, ARRIVA, Regiojet, Leo Express, GW Train). Nabídku v otevřeném řízení mohli podat všichni dopravci. Nicméně jde o zakázku na 15 let za několik miliard Kč, zpracování nabídky nese náklady několik statisíců Kč. Proto nabídku podávají 1 až 2 větší dopravci. Pokud by zadavatel zmírnil kvalifikační nebo technické podmínky, hrozí kolaps železniční dopravy, pokud by došlo k výběru nezkušeného dopravce.

 

Koncentrace dodavatelů

Ve většině případů se jedná o veřejné zakázky o vysoké předpokládané hodnotě zadávané ve speciálním režimu, kdy veřejnou zakázku nelze dělit na části, veřejná zakázka tvoří jeden funkční celek, a z tohoto důvodu se jeví koncentrace vybraných dodavatelů jako nízká. Co se týká veřejné zakázky na zajištění autobusového dopravce, tato byla rozdělena na 2 části. Obě získal jeden dopravce ARRIVA, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Zakázka se soutěžila na 10 let s hodnotou 2,8 mld Kč za 48 měsíců. V analýze je nepřesnost v porovnání dvou dopravních zakázek. U soutěže na vlaky je předpokládaná hodnota vyčíslena za 15 let (4 mld Kč, Linka P2), zatímco u autobusové dopravy za 48 měsíců, ačkoli smlouvy byly uzavřeny na 10 let (§ 19 a 21 ZZVZ). Tyto zakázky jsou o několik řádů vyšší hodnoty než ostatní a porovnání zkreslují.

Na profilu zadavatele jsou uveřejňována zdůvodnění výběru dodavatele, z nichž je patrné zohlednění individuálního charakteru jednotlivých veřejných zakázek při výběru dodavatele.

V případě dodavatelů, kteří vyhráli více veřejných zakázek, se jedná obvykle o případy, kdy je pro výběr dodavatele využívána v rámci určení konečné nabídkové ceny e-aukce.

V rámci vašich návrhů na zlepšení hodnocení tohoto kritéria zmiňujete nediskriminační kritéria v rámci kvalifikace, možné dělení zakázek na části, apod. Veškeré tyto nástroje v rámci administrace veřejných zakázek plně využíváme, ale samozřejmě je nutno postupovat u každé veřejné zakázky individuálně dle předmětu veřejné zakázky a požadavků zadavatele.

 

Nástroje podporující soutěž

Podíl počtu e-aukcí k celkovému počtu zakázek zadavatele ve zkoumaném období – e-aukci využíváme vždy, pokud to dovolí charakter a předmět veřejné zakázky, kdy je předpoklad, že použitím e-aukce dojde k výraznému snížení nabídkové ceny.

Podíl počtu zakázek rozdělených na části k počtu zakázek – pokud je efektivní soutěžit veřejnou zakázku rozdělenou na jednotlivé části, zejména z důvodu rozšíření okruhu možných dodavatelů, využíváme plně této možnosti a veřejnou zakázku vyhlašujeme rozdělenou na části.

Podíl počtu zakázek hodnocených kritérii kvality předmětu plnění k počtu zakázek – necenové hodnocení veřejné zakázky vždy odpovídá předmětu veřejné zakázky, ovšem necenová kritéria samozřejmě nelze využívat na soutěžené komodity primárně, vždy je na zvážení zadavatele, zda je optimální nastavit hodnocení nabídek pouze dle nejnižší nabídkové ceny, nebo zvolit poměr ceny a kvality.

Podíl počtu „inovativních řízení“ k počtu zakázek – v analýze Zindex jsou zohledňována pouze některá z inovativních řízení, a to využití soutěžního dialogu, řízení o inovačním partnerství a soutěž o návrh. Jedná se o natolik speciální alternativní způsoby zadávání veřejných zakázek, že je není běžně možné využít. V ČR byly tyto typy řízení realizovány v jednotkách, max. desítkách případů, se střídavými úspěchy. Nedostatek dobré praxe s těmito postupy přináší zadavatelům nejistotu, že v dohledné lhůtě obdrží poptávané plnění. Tato řízení také představují vyšší riziko námitek a zmaření soutěže. Naopak však není v analýze zohledněno využití jiných inovativních postupů, jako je například metoda Design& build. V současné době využíváme právě metodu Design & build a předběžné tržní konzultace, a to konkrétně v případě veřejné zakázky „Víceúčelová sportovní plocha v areálu SPŠS a SOŠ “ a „Atletický tunel“, předběžné oznámení o zakázce „Atletický tunel“ bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek.

Podíl počtu zakázek s nadstandardně dlouhou lhůtou pro podání nabídek (35 dní pro podlimitní zakázky a 40 dní pro nadlimitní zakázky) k celkovému počtu zakázek – u zákonných veřejných zakázek při stanovení lhůty pro podání nabídek standardně postupujeme v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, pokud to charakter veřejné zakázky vyžaduje, stanovíme přiměřeně delší lhůtu pro podání nabídky, než ukládá zákon.

 

Soutěžní řízení

Toto kritérium je zaměřeno na míru využití JŘBU. V našem případě byl tento postup zvolen výjimečně u veřejných zakázek natolik specifických, že nedávaly prostor pro oslovení více než jednoho dodavatele, vzhledem k tomu, že žádný jiný vhodný dodavatel nebyl znám. 

 

Konzistentní jednání

V rámci kritéria jsou hodnoceny např. opravné formuláře, které jsou zákonným prostředkem k opravě údajů zveřejněných k veřejné zakázce (§ 212 odst. 4 ZZVZ). V poskytnutém výstupu jsou hodnoceny veřejné zakázky, které ještě nejsou ukončeny, jako veřejné zakázky bezvýsledné – např. Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny - 2. vyhlášení. Veřejná zakázka je ve fázi „vyhodnoceno před uzavřením smlouvy“. Dále u veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny“ dle vašeho výstupu chybí zrušení zakázky, avšak ve Věstníku veřejných zakázek je toto zveřejněno přes formulář CZ03 - oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení, oddíl IV. 1).

Nezáleží jen na zadavateli, ale také na dodavatelích (zda mají zájem, kolik zašlou dotazů, kolik podají nabídek, zda podají námitky, je-li nutné vyzývat k objasnění nabídky atd.). Hlavním dokumentem je zadávací dokumentace, která musí být důkladně zpracována. Tím, že je ZD vyhotovena na začátku zakázky a různé subjekty ji studují, je přirozené, že bývá později upřesňována či měněna nebo jsou doručovány dotazy. Nelze na začátku postihnout všechny různé situace a možnosti.

Množství opravných formulářů může znamenat nedostatečné zpracování ZD, ale v jiných případech je důsledkem účelového napadání zakázky ze strany některých dodavatelů, kteří zasílají množství žádostí na úpravu ZD. Čím má zakázka vyšší hodnotu, je složitější nebo atraktivní, bývá zasíláno více dotazů a námitek, i když je ZD kompletní a kvalitní.

 

Kvalita dat ve Věstníku

Kontrolou dat ve Věstníku veřejných zakázek jsme některé zjištěné chyby napravili, nicméně u 5 veřejných zakázek (z 9 rozporovaných) nebylo pochybení zjištěno. Ve Věstníku veřejných zakázek byla uveřejněna vítězná cena i správné IČO dodavatele. U veřejných zakázek, kde bylo jako typ chyby uvedeno nezveřejnění oznámení o zakázce, jsme provozovatelem Věstníku nebyli vyrozuměni, že by se jednalo o vadu ve formuláři. O vadě ve formuláři dle vyhlášky č. 168/2016 Sb. provozovatel Věstníku vyrozumí zadavatele s tím, že formulář není považován za odeslaný a nebude přijat k uveřejnění. Ze strany provozovatele bylo odesláno pouze kladné stanovisko. Z těchto důvodů považujeme oznámení o zakázce za zveřejněné.


Mgr. Jana Dubcová

ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

41%
average 47%
Largest contracts
Industry
Bids
Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH)
Road transport services
2
Ø2 in industry
Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)
Road transport services
2
Ø2 in industry
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň - Klatovy) v letech 2020 - 2035
Buyer profile data - no industry specification
2
Ø2 in industry
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice
Bridge construction work
3
Ø5 in industry
Gymnázium Tachov – výstavba tělocvičny
Construction work
3
Ø4 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

19%
average 79%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
2 2,855,772,844
České dráhy, a.s.
1 216,206,000
Městská poliklinika Plzeň, spol. s r.o.
4 68,708,031
S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o.
1 64,750,127
NEMOS SOKOLOV s.r.o.
4 64,388,914
Other suppliers 206 758,183,551

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

64%
average 50%
Tool Contracts count
Extended deadlines 19% (5 from 27)
Nonprice competition 26% (12 from 47)
Division into lots 11% (5 from 47)
E-auction 15% (7 from 47)
Innovative procedure 0% (0 from 47)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

100%
average 88%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 3,367,335,277
Small scale tenders 506,680,295
Unregulated purchases 0
Total 3,513,307,125

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

94%
average 73%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

73%
average 57%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 15%
Cancelled contracts 4%
Average requirements modifications count 0.42
Average decision length 78.76 days

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

79%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 50)
Final or estimated price not published 4% (2 from 50)
Procedure type not published 0% (0 from 50)
Missing supplier ID 10% (5 from 50)
Missing buyer ID 0% (0 from 50)
Wrong buyer name 0% (0 from 50)
Missing call for tenders 4% (2 from 50)
Missing winning price 4% (2 from 50)
Contract modification by more than 50 % 0% (0 from 50)